วีซ่าไทย/ visa thai

 

                                   รับต่อวีซ่าทุกสัญชาติ / VIP Visa Run  

             

                     รับต่อวีซา  30   60    วัน    ( ระยะเวลา 3 วัน  )

         ไม่ต้องเดินทางออกนอกประเทศ          No need to Travel obroad  

         ไม่ต้องไปยืนรอต่อคิวเป็นเวลานาน        No need to stand in queue for a long time.

          ไมต้องเหนื่อยกับการนั่งรถ              No need to Tired on a bus

          ไม่ต้องเสียเวลาทั้งวัน                   Do not waste time all day


 

    เอกสารที่ต้องเตรียม

        1.  พาสฟอตร์จริง 1 เล่ม และ สำเนา หน้าพาสปอตร์ 1 ใบ

        2.  รูปถ่าย 2 นิ้ว 2  รูป

        3.  ที่อยู่อ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ในประเทศไทย เช่น โรงแรม  บ้านพัก คอนโด  บ้านเพื่อน ญาติ  แฟน  คนรู้จัก ( ถ้ามี ) 

 

    Document Request 

       1. Original Passport and  Copy Fist page ( Sign on page )

       2. Passport Photo 2 picture 

       3. Address in Thailand (Hotel , Condominium , Apartment , Friends House ,etc)   if you have 

                       

                      more Information please call +66 89 611 7636 

 

                 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-611-7636 คุณอาย 

                                  หรือ Email: pvls2000@gmail.com   

 


 • รับต่อวีซ่าทุกสัญชาติ / Visa Extension ( ต่อตามสิทธิ์ หรือ ต่อเยี่ยมภรรยาไทย สามีไทย ) รับต่อวีซ่า แบบต่อตามสิทธิ 30 วัน รับต่อวีซ่า แบบเยี่ยมภรรยาไทย/สามีไทย 60 วั...

 • Marringe visa Husband Thai.jpg
  วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามสามีไทย /วีซ่าติดตามภรรยาไทย / วีซ่าติดตามบุตรไทยประเภทNON-lMMIGRANT O วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าติดตามสามี - วีซ่าติดตามภรรยาไทย ติดตามบุตรไทย สำหรับชาวต่างชา...

 • รูปลูกค้าวีซ่าเกียณ สิงคโปร์ .jpg
  วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือ วีซ่าเกษียณอายุ วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลัก...

 • รูปลูกค้าต่อวีซ่านักเรียน อินโดนีเซีย .jpg
  วีซ่านักเรียน Education Visa หรือ NON - IMMIGRANTED หรือ แบบต่ออายุ ทุก 90 วัน ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษ...

 • NON O 3 month marringe visa .jpg
  ใบอนุญาติทำงาน หรือ work permit หมายถึง ชาวต่างชาติที่ต้องเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง ทุกอาชีพนั้น จำเป็นต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตร...

 • Marrringe visa Thai wife Korea .jpg
  เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (NON-O) (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) ๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖...

 • บริการรับรายงานตัวแทน ทุก 90 วัน ชาวต่างชาติเมื่อได้รับวีซ่า 1 ปี สำหรับพำนักอยู่ในประเทศไทย หากท่านไม่เดินทางออกนอก ประเทศ ในทุกๆ 90 วัน ท่านจำเป็นต้องไปรายง...

 • การยื่นขอวีซ่าทำงาน 1 ปี ต้องทำหลังหลังจากได้ work permit แล้วหมายถึง เมื่อชาวต่างด้าวได้รับใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) เรียบร้อยแล้ว ชาวต่างด้าวต้องยื่นเอกสารเพื่อขออยู่ต่อ...

 • วีซ่าติดตามบุตรไทย 1 ปี ประเภท NON- IMMIGRANT- O สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือ ไม่ได้จดทะเบียนสมรม แต่มีบุตร กับคนสัญชาติไทย และต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าป...
Visitors: 66,178