จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ / Marriage Registration in Thailand

  บริการรับจดทะเบียนสมรสสำหรับท่านที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ บริษัทให้บริการทุกขั้นตอน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริการพาท่านลูกค้าไปขอใบโสดจากสถานทูต แปลเอกสารใบโสด พร้อมประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ  ทุกขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ ท่านจะได้ใบทะเบียนสมรสภายใน 4 - 5 วันทำการ ท่านจะได้รับเอกสารครบถ้วนพร้อมบริการแปลเอกสารใบทะเบียนสมรส และ ใบบันทึกสมรส เพิ่ม ฟรี  การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและมีส่วนช่วยให้ท่านดำเนินการ เกี่ยวกับการยื่นวีซ่าถาวร เพื่อติดตามคู่สมรสไปอยู่ในต่างประเทศ หรือ เพื่อยื่นวีซ่าพำนักในประเทศไทย ต่อไป  

 เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังต่อไปนี้

    ชาวต่างชาติ (ตัวจริงเท่านั้น)
           • หนังสือเดินทาง
           • ใบรับรองความโสด 

             ( ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย สำหรับบางประเทศท่านสามารถยื่นขอในไทยได้)
           • ใบหย่าตัวจริง  ( ถ้ามี ) 

    ชาวไทย (ตัวจริงเท่านั้น)
           • บัตรประชาชน
           • ทะเบียนบ้าน
           • ใบหย่า (ถ้ามี)
 

  ขั้นตอนการจดทะเบียนมีดังต่อไปนี้

          
ขั้นตอนที่ 1.   พาลูกค้าไปยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดจากสถานทูต ประจำประเทศไทย 

ขั้นตอนที่ 2.   นำใบโสดไปแปลเป็นภาษาไทยเพื่อและนำไปรับรองตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศ 

ขั้นตอนที่ 3.   บริษัทรับใบโสดที่ได้รับการรับรองตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว พร้อมพาลูกค้าไปจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ พร้อมล่าม และ พยาน 

ขั้นตอนที่ 4.   เมื่อจดทะเบียนสมรสเรียบร้อยแล้ว บริษัทนำใบทะเบียนสมสร คร2 และคร3 ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้ลูกค้าสะดวกต่อการนำเอกสารไปรับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5.  นำทะเบียนสมรส คร2 คร3 ที่ได้รับการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศส่งคืนลูกค้า เพื่อให้คุณลูกค้านำไปยื่นขอวีซ่า หรือ ทำนิติกรรมต่างๆต่อไป 

   ( ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าคอยดูเลตลอดระยะเวลาการดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการ )  

     

  ระยะเวลาในการดำเนินการรับลงตราประทับจากกงศุลไทย หรือ กระทรวงการต่างประเทศ     

        เนื่องจากกงศุลได้เปลี่ยนกฏในการประทับตรารับรองแบบด่วน รับไม่เกิน 30 ชุด/ต่อวัน หากลูกค้าไปขอใบโสดที่สถานทูตแต่เช้า เมื่อขอเสร็จจะต้องนำไปแปล ถึงจะไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศต่อ จึงไม่สามารถที่จะไปรับรองแบบด่วนให้ทันใน 30 ชุด/ต่อวันได้ การเข้ากระทรวงแบบธรรมดาต้องใช้เวลา 3 วัน แต่ทางบริษัทสามารถดำเนินการเข้ากระทรวงแบบด่วน 1 วัน ให้ท่านได้ หลังจากได้ใบโสดที่ประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วถึงจะไปจดทะเบียนสมรสที่อำเภอได้ต่อไป

 

  ค่าบริการในการจดทะเบียนสมรส

                 เนื่องจากกฎหมายของแต่ละประเทศมีระยะการรออนุมัติยื่นขอใบโสดนั้นไม่เท่ากัน และขั้นตอนที่แตกต่างกัน หากลูกค้าท่านได้ต้องการทราบรายละเอียด กรุณาโทรสอบถามได้ที่ 089-611-7636  หรือ line ID : thaivisa คุณอาย 

      

         หากลูกค้าท่านใดพักอาศัยอยู่ที่พัทยาเรามีบริการรถรับส่งจากพัทยาเข้ามาขอใบโสดที่ สถานทูต พร้อมบริการส่งลูกค้ากลับหลังจากได้รับใบโสดแล้ว        

            การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญและมีส่วนช่วยเหลือท่านได้มากในการยื่นขอวีซ่าหลังจากที่ท่านได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านสามารถยื่นใบทะเบียนสมรสประกอบคำร้องขอวีซ่า เพื่อติดตามสามีเพื่ออยู่อาศัยกับคู่สมรสในต่างประเทศ

 

                     หากลูกค้าท่านใดต้องการจดทะเบียนสมรสแบบด่วน หรือ Fast track สำหรับ 1 วันทำการ

                                กรุณาติดต่อสอบถามที่ 089-611-7636 คุณอาย ID line : thaivisa

                          

 

          Laughing ตัวอย่างลูกค้าที่น่ารักของเรา Laughing

 

                                                                                                   

   

             

        

Visitors: 45,241