จดทะเบียนสมรมกับชาวต่างชาติ / วีซ่าภรรยาไทย /วีซ่าสามีไทย/วีซ่าบุตรไทย วีซ่านักเรียน/ วีซ่าเกษียนอายุ/ วีซ่า non O/ วีซ่าทำงานในประเทศไทย Marriage registration in Thailand/ visa non immigrant O,ED,B/ visa Thai wife/ visa Thai husband / Guardian visa

Visitors: 54,507