บริการแปลเอกสาร รับรองเอกสารจากกงศุล หรือ กระทรวงการต่างประเทศ

บริการแปลเอกสารทั่วไปหรือเอกสารส่วนตัว

ทะเบียนบ้าน  บัตรประชาชน  ใบเกิด(สูติบัตร )  หนังสือรับรองโสด ใบทะเบียนสมรส ใบบันทึกสมรส ใบทะเบียนหย่า ใบบันทึกหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบรับรองความประพฤติ ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งความ หน้าพาสปอตร์ ใบมรณะบัตร ใบรับรองความเป็นบุตร หนังสือยินยอมให้เดินทาง ใบรับรองงาน

   เอกสารทั้งหมดท่านสามารถให้ทางบริษัทนำไปรับรับรองตราประทับจากกระทรวงการต่างประเทศได้ โดยที่ท่านไม่ต้องดำเนินการเอง  บริษัทจะ EMS ลงทะเบียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยที่ท่านไม่ต้องกลัวว่าเอกสารของท่านจะสูญหาย 

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการประทับตรารับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ มีดังนี้

1.เอกสารที่ทางราชการไทยออกให้ ตัวจริง  

2.สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของเอกสารพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  ( ต้องเป็นของเจ้าเอกสารเท่านั้น )

3.ใบมอบอำนาจกระทรวง 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

 ระยะเวลา 1-2 วัน สำหรับเอกสารแปลพร้อมรับรองคำแปลถูกต้อง  ( ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ )

 ระยะเวลา 3 วัน ทำการ สำหรับเอกสารประทับตรารับรองกระทรวง  (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์ ) 

 

อัตราค่าบริการแปลเอกสาร 

แปลไทย - อังกฤษ หรือ อังกฤษ - ไทย พร้อม รับรองสำเนาถูกต้อง เริ่มต้นใบละ 350 บาท  

ประทับตรารับรองกระทรวงการต่างประเทศ ชุดละ 1300 - 1500 บาท (แปล + รวมค่าธรรมเนียมกระทรวง + ค่า EMS)

รับรองเอกสารจากสถานทูต ค่าบริการ 2000 - 2500 บาท ( ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูต )

 

 

 

Visitors: 185,915