บริการแจ้งที่พักอาศัยให้กับชาวต่างชาติ ตม.30 หรือ TM30

ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ออกกฏหมายใหม่ โดยมีใจความสรุปว่า ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย หรือ เจ้าบ้าน จำเป็นจะต้องแจ้งลงทะเบียนการเข้าพำนักอาศัยในเคหะสถานภายใน 24 ชัวโมง นับจากวันที่เข้าพักอาศัย เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทางเข้าไทยและพำนักอย่างถูกต้อง 

ทางบริษัทรับบริการรับดำเนินการลงทะเบียนแจ้งที่พักอาศัยให้กับชาวต่างชาติ โดยลูกค้าสามารถเลือกแจ้งที่พักอาศัยได้ 2 แบบ ได้แก่ 

1.แบบออนไลด์  

2.แบบแจ้งตรงกับทาง ตม ในพื้นที่กรุงเทพ ชลบุรี สมุทปราการ เชียงใหม่                   

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับแจ้งพักอาศัยมีดังนี้ 

  1. พาสปอตร์ตัวจริง และ สำเนาพาสฟอตร์ + สำเนาหน้าวีซ่าเข้าไทย 

  2.  ที่อยู่อ้างอิงในพื้นที่พักอาศัย 

ได้แก่ บัตรประชาชนผู้ให้เช่า สำเนาทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า เอกสารกรรมสิทธ์ผู้ให้เช่า

 

ขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับ Online  

 1. แอดไลดบริษัท @visathai 

 2. สแกน หน้าพาส + หน้าวีซ่าที่เดินทางเข้าไทย + สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน หรือ สัญญาเช่า 

 3.ทางบริษัทจะ Register เข้าระบบ ตม และ ทำการยืนยันตัวตนทางอีเมลย์ 

 4.กรอกรายละเอียดข้อมูลในระบบ ตม 

 5.ยืนยันและสแกนส่งใบ TM30 ออนไลดให้ลูกค้า พร้อมแจ้ง รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านให้กับลูกค้า

 

 ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับยื่นเรื่องกับทาง ตม ในพิ้นที่โดยตรง 

 1.ให้ลูกค้าส่งเอกสารตัวจริงและสำเนาดังนี้ หน้าพาส + หน้าวีซ่าที่เดินทางเข้าไทย + TM6 + สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน หรือ สัญญาเช่า

 2.ทางเจ้าหน้าที่จะนำเอกสารเข้าไปลงทะเบียนให้ที่ ตม โดยตรง

 3.ทาง ตม จะติดใบยันยันถิ่นพำนักอาศัยให้

 4.ส่งพาสปอตร์คืนลูกค้าพร้อมใบยันยันถิ่นพำนักอาศัยให้ 

 

  อัตราค่าบริการมีดังนี้ :

  ค่าบริการการแจ้งที่พักอาศัย แบบนำเอกสารไปแจ้งโดยตรงกับทาง ตม ราคา 1800 บาท 

  ค่าบริการแจ้งที่พักอาศัย แบบออนไลด์ ราคา 990 บาท 

 

  ระยะเวลาดำเนินการ: 

   Online :  1 วันทำการ

   แจ้งตรงกับทาง ตม : 2-3 วันทำการ 

 

  หมายเหตุ

  1.สำหรับลูกค้าจองออนไลด์ทางบริษัทจะสร้าง account ให้กับลูกค้า เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทางบริษัทจะส่ง รหัสผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านให้กับลูกค้า

  2.สำหรับลูกค้าที่ให้ทางบริษัทแจ้งโดยตรงกับทาง ตม ลูกค้าจะได้แบบฟอร์มการแจ้งที่พักอาศัย ทางบริษัทจะส่งให้ทางไปรษณีย์

 3.กรณีเจ้าบ้าน หรือ ชาวต่างชาติ ฝ่าฝืนไม่แจ้งลงทะเบียน มีค่าปรับ 1600 บาท ต่อชาวต่างชาติ 1 คน 

 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

 เบอร์โทรศัพทร์  02-651-5449 หรือ แอดไลดบริษัท:@visathai (เติม@ด้านหน้าด้วยนะค่ะ)

 

 

Visitors: 220,206