วีซ่าแต่งงาน/วีซ่าติดตามภรรยาไทย/วีซ่าติดตามสามีไทย/วีซ่าติดตามบุตรไทย  Marriage Visa /visa Thai wife / visa Thai husband / following Thai child

วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าติดตามสามี - ติดตามภรรยาไทย ติดตามบุตรไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือ มิได้จดทะเบียนสมรมแต่มีลูกกับคนไทย และต้องการพำนักอยู่ในไทย แบบระยะเวลายาว 1 ปี 

วีซ่าประเภทนี้ชาวต่างชาติสามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1  ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี  และ ในทุกๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากไม่มีการเดินทางออก  เมื่อชาวต่างชาติมีความประสงค์ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ ชาวต่างชาติจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง  เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ  ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามีหรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว หรือ On arrivel หรือ NON-IMMGRANT O  วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้  

          

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

1.พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้
6.สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
7.สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
8. สมุดแบ็งค์ธนาคารที่เปิดบัญชีในไทย เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเงินโชว์บัญชี 4 แสน บาท ย้อนหลัง 2 เดือน ก่อนยื่นวีซ่า กรณีไม่มีเงินโชวร์บัญชีเองสามารถปรึกษาส่วนตัวได้คะ    
9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 20 ใบ ปริ้นใส่อัลบัม

  


The document  request follow this bellow please

1. Original passport and full copy every page ( singe on every page )
2. 2 Pass post Photo size 2 inch 
3. Copy House registration of your wife
4. Copy ID Card of your wife
5. Copy Marriage Certificate
6. Birth Certificate of all your child ( if you have ) 
7. Copy House Registration of all your child ( if you have )
8. Original Thai book bank  and  statement 400,000 baht not less then 2 months before apply visa.
9. Color copy Marriage and Family photo for 10 picture ( 1 page for 2 picture)

 


ระยะเวลาดำเนินการ / Processing time   30  วัน/days 

                                                                

หมายเหตุ  หากลูกค้าไม่มีเอกสารตามรายละเอียดด้านล่างนี้ สามารถแอดไลด์ปรึกษาได้ที่ @visathai 

 

 1.หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ 

 

 2.ไม่มีเอกสารบางส่วนที่กล่าวมาข้างต้น

 

 3.ไม่มีเงินในบัญชีเพื่อใช้สำหรับยื่นวีซ่า 

 

 4.ไม่สามารถเปิดบัญชีได้

 

 5.ระยะเวลาวีซ่าไม่พอ

 

Visitors: 98,060