วีซ่าแต่งงาน/ติดตามภรรยาไทย/ติดตามสามีไทย/ Marriage Visa /visa Thai wife / visa Thai husband

วีซ่าแต่งงาน ติดตามสามีไทย /ภรรยาไทย  ประเภท NON- IMMGRANT O

วีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามสามี - ภรรยา ชาวไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยและต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1  ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี  ในทุกๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง  เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ  ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามีหรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว หรือ On arrivel หรือ NON-IMMGRANT O  วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้  

          

    เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

1.พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้
6.สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
7.สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
8. สมุดแบ็งค์ ธนาคารกสิกร กรุงเทพ กรุงไทย ที่เปิดบัญชีในพื้นที่กรุงเทพ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเงินโชว์บัญชี 4 แสน บาท ย้อนหลัง 2 เดือน ก่อนยื่นวีซ่า   
9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4  , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ)

วีซ่าแต่งงานสำหรับชาวต่างชาติ สามีหรือภรรยาไทย Non- Immigrant O , ไม่ต้องมีเงินโชว์บัญชี 4 แสน , ระยะเวลาในการทำวีซ่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ ( เอกสารต้องส่งให้ทางบริษัท 3 อาทิตย์ ก่อนวีซ่าหมดอายุ )

 

                              อัตราค่าบริการและข้อมูลอื่นๆ โทรสอบถามได้ที่  089-611-7636 คุณ อาย 

 

                                                Marriage Visa  1 Year , Non - IMMIGRANT - O 


   The document  request follow this bellow please

1. Original passport and full copy every page ( singe on every page )
2. 2 Pass post Photo size 2 inch 
3. Copy House registration of your wife
4. Copy ID Card of your wife
5. Copy Marriage Certificate
6. Birth Certificate of all your child ( if you have ) 
7. Copy House Registration of all your child ( if you have )
8. Original Thai book bank  and copy fist page and statement 400,000 baht last 2 months 
9. Color copy Marriage and Family photo for 10 picture ( 1 page for 2 picture )

                   Marriage visa for 1 year, without money 400,000 baht in your Bank Account

                                         service charge please call 089-611-7636 

 

      Processing time 3-4 week ( the document has to send 3 week before your visa expiry ) 

       

             Pickup the Document from your own place ( Bangkok area only ) please call 089-611-7636           

 

หมายเหตุ  รับรองผลวีซ่า 100% หากลูกค้าไม่ได้รับวีซ่า คืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  !!!!!

              Visa Guarantee 100% ! We will refund all the money if you don't get your visa !!!

 

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำวีซ่าติดตามภรรยาไทย แต่ไม่มี NON-IMMGRANT O ,ไม่มีเงินโชว์ทางบัญชี เราสามารถช่วยท่านได้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการได้ที่ 089-929-6355,089-611-7636 คุณอาย หรือ ID line : thaivisa และ thaivisa1

                                              

Visitors: 45,241