วีซ่าแต่งงาน วีซ่าภรรยาไทย- วีซ่าสามีไทย Marriage Visa, Thai wife visa,     Thai husband visa

ทางบริษัทรับบริการยื่นขอวีซ่า ประเภท NON- O ติดตามภรรยาไทย และ ติดตามสามีไทย ระยะยาว 1 ปี  ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าได้นั้นจะต้องจดทะเบียนสมรมแล้ว สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทั้งผู้ที่จดทะเบียนสมรมในไทย หรือ จดทะเบียนสมรมมาจากต่างประเทศและได้มีการลงทะเบียนบันทึกฐานะครอบครัว คร22 ในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว วีซ่าแต่งงานเหมาะสำหรับชาวต่างชาติมีความประสงค์ที่จะพำนักอยู่ไทย ระยะยาว 1 ปี หรือ มากกว่า 1 ปี โดยในการยื่นวีซ่าแต่ละครั้งทาง ตม จะให้วีซ่าครั้งละ 1 ปี วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในไทยได้ โดยให้ขอ work permit เพิ่มเติม วีซ่าประเภทนี้ชาวต่างจะต้องรายงานตัวทุกๆ 90 วัน กับทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกรณีที่ไม่เดินทางออกนอกประเทศไทย  หากชาวต่างชาติต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิ์วีซ่าหลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากลืมทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภทบุตรไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว หรือ On arrival หรือ NON-IMMIGRANT O วีซ่า หรือ ถือวีซ่าทำงานและอย่างจะเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทติดตามบุตรไทย วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้ 

 

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่าติดตามภรรยาไทย หรือ ติดตามสามีไทย มีดังนี้ 

1.พาสปอร์ตตัวจริง + TM6 และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น 

2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ พื้นหลังขาว 

3.สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

4.สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

5.สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

และ สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้ (ถ้ามี) 

6.สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี ) 

7.สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี ) 

8. สมุดแบ็งค์ ธนาคารที่เปิดในประเทศไทย เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 พร้อมเงินโชว์บัญชี 4 แสน บาท ย้อนหลัง 2 เดือน ก่อนยื่นวีซ่า 

9. รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4 , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ)

10. ใบแจ้งที่พักอาศัย TM30  

  

The document are reques for Apply Thai wife or Thai husband 1 year :  

1. Original passport and full copy every page ( singe on every page ) 

2. 2 Pass post Photo size 2 inch 3. Copy House registration of your wife 

4. Copy ID Card of your wife 

5. Copy Marriage Certificate and Registration of marriage certificate. ( if have )

6. Birth Certificate of all your child 

7. Copy House Registration of all your child  

8. Original Thai book bank and copy fist page and statement 400,000 baht last 2 months 

9. Color copy of Family photo for 10 picture ( 1 page for 2 picture ) 

10. TM30 prove of adress in your area. 

 

ระยะเวลาดำเนินการ/Processing time : 

 การยื่นขอวีซ่าระยะยาว 1 ปี จะใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

 รอบที่ 1 : วันที่ยื่นขอวีซ่า ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะได้วีซ่ารอบแรก คือ 30 วัน เรียกว่า "รอฟังผล" 

 รอบที่ 2 : วันที่ครบกำหนดนัดหมายลูกค้าจะต้องไปฟังผลเพื่อรับวีซ่า 1 ปี โดยสามารถดูวันนัดหมายได้ในพาสปอตร์ที่ ตม ประทับตราวีซ่าให้  

 

 

สถานที่ยื่นขอวีซ่า/Place to Apply Visa:

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง


 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า/Immigration fee

   2000 บาท/Baht 

  

ลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาด้านเอกสารและเงินโชว์หรือมีปัญหาดังนี้                                                              

  •  ไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ 
  •  ไม่มีเอกสารบางส่วนที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ทะเบียนสมรม ใบปกครอบบุตร คร11 
  •  ไม่มีเงินโชว์บัญชีเพื่อใช้สำหรับยื่นวีซ่า 
  •  ไม่สามารถเปิดบัญชีในไทยได้
  •  ไม่สามารถเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตนเองได้ 
  •  ระยะเวลาวีซ่าไม่พอ
  • กลัววีซ่าไม่ผ่าน
  • มีแพลนจะออกจากงานแต่ไม่อยากเดินทางกลับประเทศ 
 
เราสามารถยื่นวีซ่าให้ลูกค้าได้ค่ะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ @visathai ( เติม @ด้านหน้าด้วยนะคะ) 

 

Visitors: 185,915