วีซ่าแต่งงาน/วีซ่าติดตามภรรยาไทย/วีซ่าติดตามสามีไทย/วีซ่าติดตามบุตรไทย  Marriage Visa /visa Thai wife / visa Thai husband / following Thai child

วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามสามีไทย /วีซ่าติดตามภรรยาไทย / วีซ่าติดตามบุตรไทย 

ประเภทNON-lMMIGRANT O 

วีซ่าแต่งงาน หรือ วีซ่าติดตามสามี - วีซ่าติดตามภรรยาไทย ติดตามบุตรไทย สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือ มิได้จดทะเบียนสมรมแต่มีลูกกับคนไทย และต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1  ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี  ในทุกๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง  เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ  ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเทศติดตามสามีหรือภรรยาไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว หรือ On arrivel หรือ NON-IMMGRANT O  วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้  

          

    เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้

1.พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น
2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
4.สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
5.สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และ สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้
6.สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
7.สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี )
8. สมุดแบ็งค์ ธนาคารกสิกร กรุงเทพ กรุงไทย ที่เปิดบัญชีในพื้นที่กรุงเทพ เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมเงินโชว์บัญชี 4 แสน บาท ย้อนหลัง 2 เดือน ก่อนยื่นวีซ่า กรณีไม่มีเงินโชวร์บัญชีเองสามารถปรึกษาส่วนตัวได้คะ    
9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 20 ใบ ปริ้นใส่อัลบัม 

วีซ่าแต่งงานสำหรับชาวต่างชาติ สามีหรือภรรยาไทย Non- Immigrant O , ระยะเวลาในการทำวีซ่าประมาณ 3-4 สัปดาห์ ( เอกสารต้องส่งให้ทางบริษัท 3 อาทิตย์ ก่อนวีซ่าหมดอายุ )

 

    อัตราค่าบริการและข้อมูลอื่นๆ โทรสอบถามได้ที่ line Id; @visathai  หรือ thaivisa

                        โทร 089-929-6355 , 089-611-7636 คุณ อาย 

 

  Marriage Visa  1 Year , Thai wife and Thai Husband  ( Non - IMMIGRANT - O ) 


   The document  request follow this bellow please

1. Original passport and full copy every page ( singe on every page )
2. 2 Pass post Photo size 2 inch 
3. Copy House registration of your wife
4. Copy ID Card of your wife
5. Copy Marriage Certificate
6. Birth Certificate of all your child ( if you have ) 
7. Copy House Registration of all your child ( if you have )
8. Original Thai book bank  and copy fist page and statement 400,000 baht last 2 months 
9. Color copy Marriage and Family photo for 10 picture ( 1 page for 2 picture )

                   Marriage visa for 1 year, without money 400,000 baht in your Bank Account

                                         service charge please call 089-611-7636 

 

      Processing time 3-4 week ( the document has to send 3 week before your visa expiry ) 

       

             Pickup the Document from your own place ( Bangkok area only ) please call 089-611-7636           

 

หมายเหตุ  รับรองผลวีซ่า 100% หากลูกค้าไม่ได้รับวีซ่า คืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น  !!!!!

              Visa Guarantee 100% ! We will refund all the money if you don't get your visa !!!

 

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำวีซ่าติดตามภรรยาไทย แต่ไม่มี NON-IMMGRANT O ,ไม่มีเงินโชว์ทางบัญชีเอง สามารถปรึกษาได้คะ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการได้ที่ 089-929-6355,089-611-7636 คุณอาย หรือ ID line : @visathai หรือ  thaivisa

                         

  หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด                  

Visitors: 66,178