วีซ่าเกษียณอายุ/ Retirement Visa

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือ วีซ่าเกษียณอายุ

          วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท หรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลายนี้ได้ที่สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตจะเป็นแบบ 1 ปี ผู้ที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non-Immigrant Visa ไม่ต้องทำ Re-Entry เพราะเมื่อท่าน เดินทางออกนอกประเทศ ท่านจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใหม่ เป็นเวลา 90 วัน

                

  วีซ่าเกษียณอายุ 1 ปี เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้  

  1. พาสปอร์ต เล่มจริง และ สำเนาพาสปอร์ต หน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป
  3. สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง พร้อมบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน ยอดเงินไม่น้อยกว่า 800,000 บาท และ หนังสือรับรองจากธนาคารตัวจริง 
  4. เอกสารอ้างอิงที่อยู่ในพื้นที่ที่พักอาศัย 
  5. ฟอร์ม ต.ม 7

     กรณีไม่มีเงินโชว์ในบัญชีเอง 800,000 บาท ตาม ต.ม. กำหนด สามารถโทรปรึกษาได้คะ 089-929-3655    

 

           

  Retirement Visa  NON-IMMIGRANT O

       
               Retirement Visa is applicable for the up 50-year-old aliens who propose to live in Thailand. The required documents are the financial statement of Saving Account or Fixed Deposit Account not less than 800,000 THB. or having salary not less than 65,000 THB. and also the total salary of 12 months is not less than 800,000 THB. to be used for the application at Royal Thai Police, Immigration Bureau. The permission of this Visa will be valid for 1 year. Moreover, the aliens with Multiple Non-Immigrant Visa don’t need to apply for Re-Entry Permit due to when you travel abroad, you will get the re-entry permit for 90 days.

 

 The document are request for apply retirement one year visa ;

 1. Original Passport

 2. 3 Passport photo 

 3. Bank statement last 3 months and Guarantee letter from the bank ( You will need to show 800,000 baht in your bank.

 4.prove of address in Thailand

 5. application form T.M 7  

 

           1 year Retirement visa without 800,000 Baht  please call 089-611-7636

 

หมายเหตุ  รับรองผลวีซ่า 100% หากลูกค้าไม่ได้รับวีซ่า คืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น !!!

              Visa Guarantee 100% ! We will refund all the money if you don't get visa !!! 

 

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำวีซ่าเกษียน แต่ไม่มี NON-IMMGRANT O ,ไม่มีเงินโชว์ทางบัญชี โทรปรึกษาได้คะ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการได้ที่ 089-929-6355,089-611-7636 หรือ ID line : thaivisa และ @thaivisa

 

 หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

Visitors: 103,642