วีซ่าเกษียณอายุ/ NON-O Retirement Visa

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือ วีซ่าเกษียณอายุ NON - O  

   วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท หรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลายนี้ได้ที่สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตจะเป็นแบบ 1 ปี ผู้ที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non-Immigrant Visa ไม่ต้องทำ Re-Entry เพราะเมื่อท่าน เดินทางออกนอกประเทศ ท่านจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใหม่ เป็นเวลา 90 วัน

หมายเหตุ

1.สำหรับวีซ่าประเภท NON - OA ชาวต่างชาติต้องติดต่อยื่นขอวีซ่าจากต่างประเทศเท่านั้น แล้วค่อยมายื่นขอต่อวีซ่าในไทย 

2.สำหรับวีซ่าเกษียนอายุ แบบ 10 ปี ให้ชาวต่างชาติติดต่อขอวีซ่าเกษียนจากสถานทูตไทยในประเทศของตนเอง แล้วค่อยมายื่นขอต่อวีซ่าในไทย

 

วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือ วีซ่าเกษียณอายุ NON - O แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

 ขั้นตอนที่ 1 ยื่นขอเปลี่ยนประเภทการลงตรา NON -O อายุวีซ่า 3 เดือน 

   เงื่อนไขมีดังนี้ 

1.ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยด้วยวีซ่าประเภท  Visa On arrival  หรือ TR  วีซ่าท่องเที่ยว 

2.ต้องยื่นเปลี่ยนประเภทลงตราก่อนวีซ่าหมด 15 วัน

3.มีบัญชีเงินฝากที่เปิดในประเทศไทย 

4.มีเงินฝากในบัญชีไม่น้อยกว่า 8 แสน บาท 

5.มีที่พักอาศัยอ้างอิงในประเทศไทย 

 

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นเปลี่ยนประเภทลงตรา NON-O มีดังนี้ 

1.แบบฟอร์ม ตม7

2.TM 30 

3.พาสปอตร์ตัวจริง + TM6

4.สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงิน 

5.เอกสารอ้างอิงที่พักอาศัยในประเทศไทย เช่น สัญญาเช่า หนังสือรับรองการให้ที่พัก เป็นต้น 

6.แผนที่ที่อยู่อาศัย 

7.รูปถ่ายติดใบสมัคร 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังขาว 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 วันทำการ 

สถานที่ยื่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื่นที่ที่พักอาศัย 

ค่าธรรมเนียม 2000 บาท 

 

 ขั้นตอนที่ 2 ยื่นขอวีซ่าเกษียนอายุ 1 ปี  NON - O Retirement Visa One year

   เงื่อนไขมีดังนี้ 

1.เริ่มยื่นวีซ่าได้ล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวีซ่า NON - O 3 เดือน หมดอายุ  

2.ต้องมีเงินฝากในบัญชีที่เปิดในประเทศไทย จำนวน 8 แสน บาทขึ้นไป 

3.เงินฝากจำนวน 8 แสนบาท ต้องมีค้างในบัญชีไม่น้อยกว่า 3 เดือน ก่อนยื่นขอวีซ่า  

4.ห้ามมีการถอนเงินฝากตำกว่า 8 แสน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ก่อนยื่นวีซ่า  

5.มีที่พักอาศัยอ้างอิงในประเทศไทยชัดเจน  

 

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นเปลี่ยนประเภทลงตรา NON-O Retirement One Year Visa  มีดังนี้ 

1.แบบฟอร์ม ตม7

2.TM 30 

3.พาสปอตร์ตัวจริง + TM6

4.สมุดบัญชีธนาคาร หนังสือรับรองการเงิน Bank statement ย้อนหลัง 3 เดือน 

5.เอกสารอ้างอิงที่พักอาศัยในประเทศไทย เช่น สัญญาเช่า หนังสือรับรองการให้ที่พัก เป็นต้น 

6.แผนที่ที่อยู่อาศัย 

7.รูปถ่ายติดใบสมัคร 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังขาว 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 วันทำการ 

สถานที่ยื่น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื่นที่ที่พักอาศัย 

ค่าธรรมเนียม 2000 บาท 

 

หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำวีซ่าเกษียนแต่ไม่มีเอกสารดังนี้

1. ยังไม่มี NON-IMMGRANT O และ ยังไม่มีวีซ่า 1 ปี 

2.ไม่สามารถเปิดบัญชีได้

3.ไม่มีเงินฝาก 8 แสน

4.ไม่สามารถลง TM30

5.ไม่สามารถเดินทางมาเองได้    

 

 ทางบริษัทช่วยเหลือท่านได้คะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 02-6515449,  089-929-6355  หรือ ID line: @thaivisa 

 

 หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

Visitors: 220,201