วีซ่าเกษียณอายุ/ Retirement Visa

 วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือ วีซ่าเกษียณอายุ

          วีซ่าแบบชีวิตบั้นปลาย หรือวีซ่าเกษียณอายุ สำหรับชาวต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และต้องการอาศัยอยู่ใน ประเทศไทย ท่านต้องแสดงหลักฐานทางการเงิน คือเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากประจำไม่น้อย กว่า 800,000 บาท หรือมีเงินไม่น้อยกว่าเดือน 65,000 บาท โดยเงินได้ 12 เดือน รวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา โดยสามารถยื่นเอกสารเพื่อขอวีซ่าแบบชีวิตบั้นปลายนี้ได้ที่สำนักงานตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตจะเป็นแบบ 1 ปี ผู้ที่มีวีซ่าแบบ Multiple Non-Immigrant Visa ไม่ต้องทำ Re-Entry เพราะเมื่อท่าน เดินทางออกนอกประเทศ ท่านจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาใหม่ เป็นเวลา 90 วัน

                

  วีซ่าเกษียณอายุ เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้  

  1. พาสปอร์ต เล่มจริง และ สำเนาพาสปอร์ต หน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  2. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 3 รูป
  3. สมุดบัญชีธนาคาร กสิกร หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ และ สำเนาหน้าแรก พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  4. ที่อยู่ที่อ้างอิง
  5. ฟอร์ม ต.ม 7

  วีซ่าเกษียนอายุ NON - IMMGRANT O 15 เดือน,ไม่มีเอกสาร,ไม่ต้องมีเงินโชว์ในบัญชี 800,000 บาท, ระยะเวลาในการทำวีซ่า 3 วัน 

           อัตราค่าบริการสอบถามได้ที่  089-611-7636 หากต้องการให้ทางบริษัทไปรับเอกสารที่บ้าน กรุณาโทร 089-611-7636  

   

       Retirement Visa  NON-IMMIGRANT O
       
               Retirement Visa is applicable for the up 50-year-old aliens who propose to live in Thailand. The required documents are the financial statement of Saving Account or Fixed Deposit Account not less than 800,000 THB. or having salary not less than 65,000 THB. and also the total salary of 12 months is not less than 800,000 THB. to be used for the application at Royal Thai Police, Immigration Bureau. The permission of this Visa will be valid for 1 year. Moreover, the aliens with Multiple Non-Immigrant Visa don’t need to apply for Re-Entry Permit due to when you travel abroad, you will get the re-entry permit for 90 days.

 

Request document follow this below please

1. Original Passport  and copy fist page ( singe on page )

2. Passport photo 3 picture (not older than 3 month,2 inches in size ,white background,with no glasses and glued to the cover letter )                                                                                                                   

3. Original Book bank from Kasikorn or Siam commercial bank ( S.C.B) and Copy fist page from book bank ( singe on page )                                                                                                                                                            

4. Address in Thailand                                                                                                        

5. Application form T.M 7 

 

       Retirement visa for 1 year, without 800,000 Baht ,3 day complete, service charge please call 089-611-7636

   

      Company Pickup the Document from your own place please call 089-611-7636  ( only Bangkok and pattaya area )

 

 

หมายเหตุ  รับรองผลวีซ่า 100% หากลูกค้าไม่ได้รับวีซ่า คืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น !!!

              Visa Guarantee 100% ! We will refund all the money if you don't get your visa !!! 

 

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำวีซ่าเกษียน แต่ไม่มี NON-IMMGRANT O ,ไม่มีเงินโชว์ทางบัญชี เราสามารถช่วยท่านได้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการได้ที่ 089-929-6355,089-611-7636 หรือ ID line : thaivisa และ thaivisa1

Visitors: 49,702