วีซ่านักเรียน/Education visa ( NON ED Visa )  หรือ Extension every  90 days

   วีซ่านักเรียน Education Visa หรือ NON - IMMIGRANT ED หรือ แบบต่ออายุ ทุก 90 วัน 

              ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาศึกษาในราชอาณาจักรไทย สามารถทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนจากสถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสถาบันส่วนใหญ่จะที่เปิดสอนภาษาให้กับชาวต่างชาติจะได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการถึงหลักสูตรในการสอน หากชาวต่างชาติหากต้องการเรียนภาษาและพำนักอยู่ในประเทศไทยในเวลาเดียวกัน สามารถติดต่อสถาบันสอนภาษาที่เปิดสอนอยู่เพื่อติดต่อขอเป็นนักศึกษาและขอวีซ่านักเรียนในเวลาเดียวกันได้เลย หลักเกณฑ์การพิจารณา

     1.คนต่างด้าวต้องได้รับการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-ED) หรือ มีตราประทับ  NON-IMMIGRATE - ED ในพาสปอตร์เรียบร้อยแล้ว

     2.ต้องได้รับการรับรอง และ ร้องขอให้อยู่หรือศึกษาต่อ จากสถานศึกษานั้นๆ ( ทางสถานบันจะเป็นผู้ออกเอกสารให้กับนักศึกษา ) 


เอกสารประกอบการยื่นขอ


1. ระดับอุดมศึกษาหรือระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถานบันของรัฐ

     1.1 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบัน
อุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) 

     1.2 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

           หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาหรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

     1.3 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ (พร้อมสำเนาใบเสร็จค่าเทอมล่าสุด) 


2.ระดับอุดมศึกษาและต่ำกว่าอุดมศึกษาในสถาบันของเอกชน


     2.1  หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบัน
อุดมศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

     2.2  หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรมใน
สังกัด  กระทรวงศึกษาธิการ 

            หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือ

            หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)


     2.3 หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ 
(นานาชาติ)

     2.4 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)


     2.5 สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา (พร้อมรับรองสำเนา)


     2.6 สำเนาคุณวุฒิการศึกษาของผู้ยื่นคำขอ
 
     สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำวีซ่านักเรียน แต่ไม่มี NON-IMMIGRANT ED ,ไม่มีเอกสารการจากทางสถาบันการศึกษา,ไม่ทราบเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ยื่น,ยังไม่มีสถาบันรองรับ กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการได้ที่ 089-929-6355,089-611-7636 หรือ ID line : thaivisa , thaivisa1 , @visathai

 หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 
Visitors: 209,001