การขอเปลี่ยนประเภทการลงตราวีซ่า/NON-IMMIGRANT- O, ED , B

ทางบริษัทรับดำเนินการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการลงตรา Non immigrant สำหรับชาวต่างชาติ ได้แก่

1. Non immigrant O ประเภท เกษียนอายุ 

2. Non immigrant O ประเภท ติดตามภรรยาไทย/ติดตามสามีไทย

3. Non immigrant O ประเภท ติดตามครอบครัวไทย/ติดตามบุตรไทย 

4. Non immigrant Ed ประเภท ศึกษาต่อในประเทศไทย 

5. Non immigrant B ประเภท ทำงานในประเทศไทย 

 

เอกสารการยื่นขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็นผู้สูงอายุเพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย (NON-O) 

 (อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้) 

 ๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (แบบ ตม.๘๖) 

แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 

 ๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 

 ๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 

 ๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 

 ๕. หนังสือรับรองยอดเงินฝากบัญชีเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์จากธนาคารในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 800,000 บาท ไม่น้อยกว่า 3 เดือน

 - สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า 

 - หลักฐานการโอนเงินเข้ามาจากต่างประเทศ(สลิปการโอนเงิน หรือหนังสือรับรองการโอนเงินจากจากธนาคาร)     

๖. หนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุล เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีบำนาญไม่น้อยกว่าเดือนละ ๖๕ , ๐๐๐ บาท หรือ 

 ๗. หลักฐานเงินฝาก ตามข้อ ๕ และหลักฐานเงินได้ ตามข้อ ๖ (จำนวน ๑ ปี) รวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ , ๐๐๐ บาท 

 

 เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เพื่อการศึกษา(NON-ED) 

                                       ( อยู่เกินในราชอาณาจักรไม่สามารถยื่นคำร้องได้ ) 

 ๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๖) 

 แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 

 ๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 

 ๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 

 ๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 

 ๕. สถานศึกษาของรัฐ 

 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

 - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา 

 ระดับต่ำปริญญาตรี 

 - หนังสือรับรองการขอเรับหรือขอปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับกรม 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา 

 ๖. สถานศึกษาเอกชน

ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

 - หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากอธิการบดีในสถาบันอุดมศึกษา 

 ระดับต่ำปริญญาตรี 

  - หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากส่วนราชการระดับ 

 กรมในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 โรงเรียนนานาชาติ 

- หนังสือรับรองการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจ ลงตราจากครูใหญ่ หรือผู้จัดการ และ 

- สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ ) 

- สำเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้บริหารของสถานศึกษา ( ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาพร้อม ประทับตราเป็นสำคัญ ) 

 
 
เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงาน (NON-B) 
                   
( ต้องมีวีซ่าท่องเที่ยวเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 15 วันและต้องไม่อยู่เกินกำหนด) 
 
๑. แบบคำร้องขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๖) 
      แบบคำร้องขอรับการตรวจลงตรา(แบบ ตม.๘๗) 
๒. สำเนาหนังสือเดินทาง 
๓. รูปถ่ายขนาด ๔ x ๖ ซ.ม. จำนวน ๑ รูป 
๔. ค่าธรรมเนียม ๒ , ๐๐๐ บาท 
๕. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างงานคนต่างด้าว และขอความร่วมมือในการขอรับ 
      หรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (มีชื่อ , ตำแหน่ง , ความรู้ความสามารถและขอเปลี่ยน 
      วีซ่าจาก ผ. 30 หรือ TR เป็น NON-B) 
๖. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน ซึ่งสามารถ download จากเว็บไซต์ของ กระทรวงแรงงาน) 
๗. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
๘. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล 
๙. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
๑๐. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มภพ.๐๑ ภพ. ๒๐ และ สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน 
๑๑. สำเนางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนปีล่าสุด (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง) 
๑๒. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.๕๐) (ถ้าไม่มีให้ชี้แจง) 
๑๓. ในกรณีที่ ภ.ง.ด.๕๐(หน้า ๕ บรรทัดที่ ๓) ไม่ได้ระบุค่าน้ำ ค่าไฟ รวมทั้งบริษัทที่เปิดใหม่ยังไม่ครบรอบบัญชี 
      ไม่มีงบการเงินและ ภงด.๕๐ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ 
๑๔. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว ผ่านการรับรองจากสถานทูตและ 
      กองนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศ) ( ๐๒-๕๗๕๑๐๕๖-๙)
๑๕.สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาของพนักงานคนไทย ( ภ.ง.ด.๑)(ย้อนหลัง ๓ เดือน)        
๑๖. แสดงรูปภาพของบริษัทถ่ายให้เห็นป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน , โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ 
      อาคารซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน ๗ – ๑๐ ภาพ 
๑๗.แผนที่บริษัท 
๑๘. กรณีบริษัทได้รับการสงเสริม BOI ให้แสดงหนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน , การนิคมอุตสาหกรรม 
      หรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หากไม่มีให้แสดงหนังสืออนุมัติตำแหน่งจาก BOI
 
หมายเหตุ
 
เอกสารของผู้ยื่นคำขอ ให้ผู้ยื่นคำขอลงนามรับรองทุกแผ่นทุกหน้า 
๒. เอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการลงนามรับรองทุกหน้าทุกแผ่นแล้วประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ เป็นสำคัญ 
๓. ในการยื่นเอกสารเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบและยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบและดำเนินการ 
 
 
หมายเหตุ 
 1.หากท่านไม่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ
 2.ไม่มีเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น
 3.ไม่มีเงินในบัญชีเพื่อใช้สำหรับยื่นวีซ่า
 4.ไม่สามารถเปิดบัญชีได้
 5.ระยะเวลาวีซ่าไม่พอ
 6.ไม่มีโรงเรียน
 
 
        
        ติดต่อสอบถามเพื่อรับคำแนะนำได้ที่ 02-651-5449 หรือ line Id: @visathai (เติม@ ด้านหน้าด้วยนะคะ )
  

Contact Form

Visitors: 185,915