วีซ่ายุโรป ( เชงเก่น ) มีทั้งหมด 25 ประเทศ

 เชงเก่นวีซ่า (Schengen Agreement

เป็นความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอันให้สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2528 สาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ข้อตกลงนี้มีผลต่อประชากร 4,000,000 คนใน 24 ประเทศ (21 ธันวาคม พ.ศ. 2550) ครอบคลุมเนื้อที่ 4,268,633 ตารางกิโลเมตร (1,648,128 ตารางไมล์) นอกจากนั้นยังให้การอนุญาตชั่วคราวกับผู้ถือใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) มีสิทธิในการเดินทางได้ชั่วคราวในประเทศสมาชิกโดยถือใบอนุญาตใบเดียว ตามสนธิสัญญาอัมส์เตอร์ดัม (Treaty of Amsterdam) ข้อตกลงและตัดสินใจทุกข้อของความตกลงเชงเกนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของสหภาพยุโรป

ประเทศที่ลงนามในความตกลงฉบับนี้มีด้วยกัน 30 ประเทศรวมทั้งประเทศในสหภาพยุโรปทุกประเทศ และประเทศนอกสหภาพอีก 3 ประเทศคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมี 26 ประเทศที่ใช้ความตกลงนี้ สหราชอาณาจักรยังมิได้ใช้กฎนี้ หลังจากที่มีการปฏิบัติข้อตกลงนี้ด่านหรือป้อมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่อยู่ในเครือเชงเกนก็ถูกรื้อทิ้ง

 

ประเทศสมาชิกเชงเก่น

ประเทศที่อนุญาตให้ประชาชนในกลุ่มเชงเกนสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง และประชาชนจากประเทศนอกกลุ่มเชงเกนเดินทางระหว่างประเทศเชงเกนได้โดยใช้ใบอนุญาตเพียงใบเดียว - ใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) ประเทศสมาชิกทั้งหมดหลังจากการเข้าร่วมเพิ่มในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 

ประเทศเบลเยียม

ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศอิตาลี

ประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศเดนมาร์ก

ประเทศกรีซ

ประเทศโปรตุเกส

ประเทศสเปน

ประเทศเยอรมนี

ประเทศออสเตรีย

ประเทศฟินแลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวีเดน

ประเทศนอร์เวย์

ประเทศไอซ์แลนด์

ประเทศมอลตา

สาธารณรัฐเช็ก

ประเทศเอสโตเนีย

ประเทศฮังการี

ประเทศโปแลนด์

ประเทศสโลวาเกีย

ประเทศสโลวีเนีย

ประเทศลัตเวีย

ประเทศลิทัวเนีย

ประเทศไซปรัส เลื่อนการอนุญาตไปหนึ่งปี ประเทศบัลแกเรีย และ ประเทศโรมาเนียยังอยู่ในการพิจารณา

 

เอกสารสำหรับผู้ยื่นคำร้องมีดังนี้ 

1.แบบฟอร์มใบสมัคร และ เอกสารการนัดหมาย สำหรับบางสถานทูตที่ต้องมีการนัดหมาย 

2.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้าเคยมี)

3.ใบเชิญตัวจริงที่ออกจากสำนักงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศที่ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องการเดินทางไป กรณีไปพักกับผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศ หรือ ใบจองโรงแรม 

4.สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน 

5.สำเนาสูติบัตร ( กรณีอายุตำกว่า 20 ปี )

6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล 

7.ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า 

8.ประกันการเดินทาง 

9.ใบรับรองงาน/ใบลางาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้นำหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือ ทะเบียนการค้า 

10.รูปถ่ายติดใบสมัคร รูปสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 

11.บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน และ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 

12.แผนการเดินทาง ( ควรมี )

 

ค่าบริการสำหรับยื่นวีซ่าประเภทท่องเที่ยวเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัวคนรัก กลุ่มเชงเก่น 

 แบ่งออกเป็นดังนี้ 

       

 ค่าบริการ ( ชุด A ) มีดังนี้

1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

2.นัดคิวยื่นวีซ่า

3.ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นวีซ่า

4.จัดเรียงเอกสารก่อนทำการยื่นวีซ่า 

5.แจ้งรายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่า 

 

 ค่าบริการ ( ชุด B ) มีดังนี้ 

1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

2.นัดคิวยื่นวีซ่า

3.ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นวีซ่า

4.จัดเรียงเอกสารก่อนทำการยื่นวีซ่า

5.ออกใบจองตั๋วเครื่องบิน

6.แจ้งรายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่า

7.ร่างจดหมายแนะนำตัว หรือ จดหมายชี้แจงการเดินทาง  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

8.ทำแผนการเดินทาง ( กรณีเดินทางไม่ถึง 15 วัน )

9.แปลเอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนบ้าน ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเกิด ใบทะเบียนสมรส 

10.ออกประกันเดินทาง ไม่เกิน  1 เดือน 

11.พาไปยื่นวีซ่า - รับวีซ่าแทน 

(ค่าบริการที่แจ้งไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่า)

 

                  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-611-7636 Line ID :  @visathai 

Visitors: 98,060