วีซ่ายุโรป ( เชงเก่น ) ทั้งหมด 25 ประเทศ

ความตกลงเชงเก่น (Schengen Agreement) เป็นความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอันให้สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2528 สาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ข้อตกลงนี้มีผลต่อประชากร 4,000,000 คนใน 24 ประเทศ (21 ธันวาคม พ.ศ. 2550) ครอบคลุมเนื้อที่ 4,268,633 ตารางกิโลเมตร (1,648,128 ตารางไมล์) นอกจากนั้นยังให้การอนุญาตชั่วคราวกับผู้ถือใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) มีสิทธิในการเดินทางได้ชั่วคราวในประเทศสมาชิกโดยถือใบอนุญาตใบเดียว ตามสนธิสัญญาอัมส์เตอร์ดัม (Treaty of Amsterdam) ข้อตกลงและตัดสินใจทุกข้อของความตกลงเชงเกนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของสหภาพยุโรป

ประเทศที่ลงนามในความตกลงฉบับนี้มีด้วยกัน 30 ประเทศรวมทั้งประเทศในสหภาพยุโรปทุกประเทศ และประเทศนอกสหภาพอีก 3 ประเทศคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมี 26 ประเทศที่ใช้ความตกลงนี้ สหราชอาณาจักรยังมิได้ใช้กฎนี้ หลังจากที่มีการปฏิบัติข้อตกลงนี้ด่านหรือป้อมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่อยู่ในเครือเชงเกนก็ถูกรื้อทิ้ง

ประเทศสมาชิกเชงเก่น

ประเทศที่อนุญาตให้ประชาชนในกลุ่มเชงเกนสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง และประชาชนจากประเทศนอกกลุ่มเชงเกนเดินทางระหว่างประเทศเชงเกนได้โดยใช้ใบอนุญาตเพียงใบเดียว - ใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) ประเทศสมาชิกทั้งหมดหลังจากการเข้าร่วมเพิ่มในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 

ประเทศไซปรัส เลื่อนการอนุญาตไปหนึ่งปี ประเทศบัลแกเรีย และ ประเทศโรมาเนียยังอยู่ในการพิจารณา

 

เอกสารสำหรับผู้ยื่นคำร้อง

1.แบบฟอร์มใบสมัคร และ เอกสารการนัดหมาย สำหรับบางสถานทูตที่ต้องมีการนัดหมาย 

2.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้าเคยมี)

3.ใบเชิญตัวจริงที่ออกจากสำนักงานที่เกี่ยวข้องจากประเทศที่ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องการเดินทางไป กรณีไปพักกับผู้ที่มีถิ่นพำนักในประเทศ หรือ ใบจองโรงแรม 

4.สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน 

5.สำเนาสูติบัตร ( กรณีอายุตำกว่า 20 ปี )

6.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล 

7.ทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า 

8.ประกันการเดินทาง 

9.ใบรับรองงาน/ใบลางาน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้นำหนังสือรับรอง อายุไม่เกิน 1 เดือน หรือ ทะเบียนการค้า 

10.รูปถ่ายติดใบสมัคร รูปสี พื้นหลังขาว ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป 

11.บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3-6 เดือน และ หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร 

12.แผนการเดินทาง ( ควรมี )

 

  กรณีมีผู้รับรองค่าใช้จ่าย หรือ สปอนเซอร์ ติดต่อสอบถามเอกสารได้โดยตรงกับบริษัท ที่เบอร์ 089-611-7636 คุณอาย 

 

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่ละประเทศไม่เท่ากัน บางสถานทูตลูกค้าสามารถชำระเองได้ในวันที่สถานทูตนัดยื่นเอกสารใบสมัคร 

 

 ค่าบริการสำหรับยื่นวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว หรือ เยี่ยมเยียน ญาติ ครอบครัว คนรัก มีดังนี้ 

   ค่าบริการเฉพาะลูกค้าที่ต้องการแค่กรอกแบบฟอร์มและจองคิวสถานทูต ค่าบริการ  1500 บาท 


 ค่าบริการ ( ชุด A ) มีดังนี้

1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

2.นัดคิวยื่นวีซ่า

3.ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นวีซ่า

4.จัดเรียงเอกสารก่อนทำการยื่นวีซ่า 

5.ออกใบจองตั๋วเครื่องบิน

6.แจ้งรายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่า 

 

 ค่าบริการ ( ชุด B ) มีดังนี้ 

1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร

2.นัดคิวยื่นวีซ่า

3.ตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นวีซ่า

4.จัดเรียงเอกสารก่อนทำการยื่นวีซ่า

5.ออกใบจองตั๋วเครื่องบิน

6.แจ้งรายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่า

7.ร่างจดหมายแนะนำตัว หรือ จดหมายชี้แจงการเดินทาง  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

8.ทำแผนการเดินทาง ( กรณีเดินทางไม่ถึง 15 วัน )

9.แปลเอกสารส่วนตัว เช่น ทะเบียนบ้าน ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเกิด ใบทะเบียนสมรส 

10.ออกประกันเดินทาง ไม่เกิน  1 เดือน 

11.พาไปยื่นวีซ่า - รับวีซ่าแทน 

 

   ค่าบริการที่แจ้งไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่านะคะ  

 

                     ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-611-7636 คุณอาย  หรือ Line ID : Thaivisa 

Visitors: 54,507