วีซ่ายุโรป ( เชงเก่น ) มีทั้งหมด 25 ประเทศ

 เชงเก่นวีซ่า (Schengen Agreement

เป็นความตกลงระหว่างประเทศส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปอันให้สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2528 สาระสำคัญเป็นการอนุญาตให้สมาชิกในกลุ่มสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง ข้อตกลงนี้มีผลต่อประชากร 4,000,000 คนใน 24 ประเทศ (21 ธันวาคม พ.ศ. 2550) ครอบคลุมเนื้อที่ 4,268,633 ตารางกิโลเมตร (1,648,128 ตารางไมล์) นอกจากนั้นยังให้การอนุญาตชั่วคราวกับผู้ถือใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) มีสิทธิในการเดินทางได้ชั่วคราวในประเทศสมาชิกโดยถือใบอนุญาตใบเดียว ตามสนธิสัญญาอัมส์เตอร์ดัม (Treaty of Amsterdam) ข้อตกลงและตัดสินใจทุกข้อของความตกลงเชงเกนกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของสหภาพยุโรป

ประเทศที่ลงนามในความตกลงฉบับนี้มีด้วยกัน 30 ประเทศรวมทั้งประเทศในสหภาพยุโรปทุกประเทศ และประเทศนอกสหภาพอีก 3 ประเทศคือ ประเทศไอซ์แลนด์ ประเทศนอร์เวย์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ปัจจุบันมี 26 ประเทศที่ใช้ความตกลงนี้ สหราชอาณาจักรยังมิได้ใช้กฎนี้ หลังจากที่มีการปฏิบัติข้อตกลงนี้ด่านหรือป้อมตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่อยู่ในเครือเชงเกนก็ถูกรื้อทิ้ง

 

ประเทศสมาชิกเชงเก่น

ประเทศที่อนุญาตให้ประชาชนในกลุ่มเชงเกนสามารถเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องถือหนังสือเดินทาง และประชาชนจากประเทศนอกกลุ่มเชงเกนเดินทางระหว่างประเทศเชงเกนได้โดยใช้ใบอนุญาตเพียงใบเดียว - ใบอนุญาตเชงเกน (Schengen Visa) ประเทศสมาชิกทั้งหมดหลังจากการเข้าร่วมเพิ่มในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย 

ประเทศเบลเยียม

ประเทศฝรั่งเศส

ประเทศอิตาลี

ประเทศลักเซมเบิร์ก

ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประเทศเดนมาร์ก

ประเทศกรีซ

ประเทศโปรตุเกส

ประเทศสเปน

ประเทศเยอรมนี

ประเทศออสเตรีย

ประเทศฟินแลนด์

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสวีเดน

ประเทศนอร์เวย์

ประเทศไอซ์แลนด์

ประเทศมอลตา

สาธารณรัฐเช็ก

ประเทศเอสโตเนีย

ประเทศฮังการี

ประเทศโปแลนด์

ประเทศสโลวาเกีย

ประเทศสโลวีเนีย

ประเทศลัตเวีย

ประเทศลิทัวเนีย

ประเทศไซปรัส เลื่อนการอนุญาตไปหนึ่งปี ประเทศบัลแกเรีย และ ประเทศโรมาเนียยังอยู่ในการพิจารณา

 

*ทางบริษัทรับบริการยื่นวีซ่า ประเภทท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว คนรัก  โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

       

 ชุด A : VIP travel ค่าบริการ 4500 บาท 

(เหมาะสำหรับผู้ที่เคยเดินทางแล้วหรือมีการเดินทางในประเทศอื่นๆในโซนยุโรปมาบ้างแล้ว)  

ค่าบริการชุด VIP travel สิ่งที่ลูกค้าจะได้มีดังนี้ : 

1.บริการให้คำปรึกษาฟรี

2.บริการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนทำการยื่นสมัคร

3.บริการแจ้งลิสรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช่ยื่นวีซ่า ฝ่ายผู้ยื่น และ ผู้เชิญ 

4.บริการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า 

5.บริการนัดคิวยื่นวีซ่า

6.บริการชำระค่าธรรมเนียมแทน กรณีบางสถานทูตให้ทำการชำระก่อนยื่นวีซ่าผ่านทางบัตรเครดิต  

7.บริการออกใบจองตั๋วเครื่องบิน 

 

 ชุด B : Super VIP travel ค่าบริการ 15000 บาท 

( เหมาะสำหรับลูกค้าเดินทางครั้งแรก เคยโดนปฎิเสธวีซ่า ไม่เคยพบผู้เชิญ เจอกันครั้งแรกในแชท ) 

1.บริการให้คำปรึกษาฟรี 

2.บริการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นก่อนทำการยื่นสมัคร

3.บริการแจ้งลิสรายละเอียดเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า ฝ่ายผู้ยื่นวีซ่า - ฝ่ายผู้เชิญ - ฝ่ายคนสปอนเซอร์

4.บริการตรวจสอบประวัติผู้ยื่นพร้อมสัมภาษณ์โปรไฟลลูกค้าเบื่องต้นเพื่อประเมินก่อนยื่นวีซ่า 

5.บริการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า

6.บริการนัดคิวยื่นวีซ่า ลูกค้าสามารถเลื่อนได้ฟรีตลอดเข้ารับบริการ 

7.บริการออกใบจองตั๋วเครื่องบิน

8.บริการร่างจดหมายแนะนำตัว หรือ จดหมายชี้แจงการเดินทาง  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ

9.บริการทำแผนการเดินทาง ( กรณีเดินทางไม่ถึง 15 วัน )

10.แปลเอกสารส่วนตัว 

11.บริการออกประกันเดินทาง 

12.บริการพาไปยื่นวีซ่า - รับวีซ่าแทน

13.บริการตามผลวีซ่า กรณีวีซ่าออกล่าช้า  

 หมายเหตุ ค่าบริการทั้งแบบ VIP travel และ Super VIP travel ไม่รวมค่าธรรมเนียมสถานทูต 

 

    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 089-929-6355 และ 02-6515449 , Line ID :  @visathai 

Visitors: 185,914