วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ New Zealand VISA

 ประเทศนิวซีแลนด์   NEW ZEALAND VISA APPICATION, Bangkok Thailand

  ข้อมูลประเทศนิวซีแลนด์  ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ห่างจากประเทศออสเตรเลียมาทางทิศตะวันออก 1,600 กิโลเมตร ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอังกฤษเล็กน้อย และใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และยังมีเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะเกาะเล็กซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ มีชื่อเรียกว่า เกาะสจ๊วต (Stewart Island)

 ประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 270,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีช่องแคบคุ๊กเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ของเกาะเหนือและเกาะใต้ ซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ราวกับว่าประเทศเล็กๆนี้ได้รวบรวมสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของนานาประเทศทั่วโลกไว้อย่างครบถ้วน เพราะนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยชายหาดทอดยาวกว่า 1,700 กิโลเมตร รับกับมหาสมุทรสีครามที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งบริเวณที่เป็นบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟ บ่อโคลนเดือด และฟยอร์ด อันสวยงามและน่าพิศวงยิ่งนัก

 สภาพอากาศ ของประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นสิ่งที่พิเศษสุดสำหรับประเทศนี้ เนื่องจากไร้ซึ่งมลพิษใดๆ โดยสิ้นเชิง และมีช่วงเวลาสำหรับรับแสงอาทิตย์ตลอดทุกวัน โดยเฉลี่ยวันละ 7 - 8 ชั่วโมง ในฤดูร้อน และ 4 - 5 ชั่วโมง ในฤดูหนาว 

 

 วัฒนธรรม ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ได้รับอารยธรรมอังกฤษแทบทั้งสิ้นการแต่งกายจะดูคล้ายชาวอังกฤษทางตอนเหนือ มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ

 

 ระบบไฟฟ้า นิวซีแลนด์ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ (V) แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบสามขา ถ้าหากจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยต้องใช้ Adapter ในการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นระบบเดียวกับกระแสไฟฟ้าทีใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสามารถหาซื้อ Adapter ได้ทั้งในประเทศไทยและนิวซีแลนด์

 

 สกุลเงิน ประเทศนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงินดอลลาร์ ((NZ$) 1 ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ 100 เซนต์ โดยจะแบ่งธนบัตรออกเป็น 6 ประเภท คือ $1, $2, $5, $10, $20 และ $100 และเหรียญแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 5 cents, 10 cents, 20 cents และ 50 cents 1 NZ$ มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 23 บาท

 ธนาคาร  ที่ประเทศนิวซีแลนด์จะทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิตใช้ระบบรหัสเช่นเดียวกับประเทศไทย และสามารถใช้บัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเครดิตทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารผ่านทางโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตได้ ( ข้อมูลอ้างอิงจากwww.mangoleaningexpress.com )

 

 เอกสารของผู้ยื่นสมัครวีซ่าประเภทท่องเที่ยว หรือ เยี่ยมเยียน มีดังนี้ 

  1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เล่มปัจจุบัน และ เล่มเก่า ( ถ้ามี )

  2.รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป  พื้นหลังขาว  ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

  3.สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ สามารถติดต่อได้

  4.แบบฟอร์ม NZ1017 กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด (ทางบริษัทกรอกให้ ) 

  5.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

  6.ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ตัวจริง) กรณีเป็นลูกจ้าง หรือสำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ

  7.หลักฐานการเงิน โดยใช้สำเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกและหากมีการต่อเล่มสอง กรุณาสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกพร้อมปรับสมุดเงินฝากของท่าน ณ วันปัจจุบันที่สุด

  8.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ)

  9.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีเป็นหญิงสมรสแล้วต้องใช้)

  10.กรณีมีผู้สปอนเซอร์หรือมีผู้รับรอง   ต้องใช้แบบฟอมร์เอกสารการเงินที่ทางสถานทูตกำหนด  พร้อมเอกสารส่วนตัวของผู้รับรอง

 

  ระยะเวลาในการยื่น       1 – 2  สัปดาห์  (สามารถยื่นแทนได้)

  ค่าธรรมเนียม                  5, 100 บาท   ( ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต )

  สถานที่ยื่นวีซ่า               M Thai Tower, ชั้น 14  ตึก All Seasons Place  87 ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพ

  เวลาทำการ                    จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 15.00 น              

  เวลายื่นวีซ่า                    จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08.30 – 12.00 น

  เวลารับที่ยื่นวีซ่า            จันทร์ – ศุกร์  เวลา 14.00 – 15.00 น

           

   ติดต่อสอบถามข้อมูลค่าบริการ ได้ที่ 02-651-5449 หรือ แอดไลด @visathai  

 

Visitors: 185,914