วีซ่าประเทศอเมริกา United States of America

ประเทศอเมริกา   USA  VISA  APPICATION , Bangkok Thailand

 ข้อมูลประเทศอเมริกา  (United States of America) หรือมักย่อว่า สหรัฐฯ หรือ อเมริกา เป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตย ปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วยรัฐ 50 รัฐ มีพื้นที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ มีพรมแดนติดต่อ กับแคนาดาทางทิศเหนือ และเม็กซิโกทางทิศใต้ ส่วนพรมแดนทางทะเลนั้นติดต่อกับแคนาดา รัสเซียและบาฮามาส โดยมีมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแบริงมหาสมุทรอาร์กติก มหาสมุทรแอตแลนติก อ่าวเม็กซิโก และทะเลแคริบเบียนเป็นผืนน้ำล้อมรอบ นอกจากนี้ยังมีดินแดนบางส่วนในแคริบเบียน และมหาสมุทรแปซิฟิกอีกด้วย

 สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ขนาด 9.63 ล้านตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 313 ล้านคน ทำให้มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 หรือ 4 ของโลก และมีประชากรมากเป็นอันดับที่ 3 ของโลก เป็นประเทศซึ่งมีความแตกต่างหลากหลายในเชื้อชาติและวัฒนธรรม อันเป็นผลมาจากการอพยพจากหลายประเทศเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเป็นเศรษฐกิจระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีอัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2551 กว่า 14.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (อัตราผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 15 ของโลก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อ)  อ้างอิงจาก http://th.wikipedia.org/wiki/  

 มี วอชิงตัน ดี.ซี. เป็นเมืองหลวง ไม่มีการกำหนดภาษาทางการ แต่มีการใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลาย การปกครองแบบ สหพันธรัฐประชาธิปไตยแบบตัวแทน

 สหรัฐอเมริกามีขนาดใหญ่ และความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศ ทางตะวันออกของเส้นเมอร์ริเดียนที่ 100 ประเภทภูมิอากาศมีตั้งแต่ทางตอนเหนือ ไปจนถึง ทางตอนใต้ ปลายด้านใต้สุดของรัฐฟลอริดามีลักษณะภูมิอากาศแบบเขตร้อน เช่นเดียวกับรัฐ ฮาวาย เกรดเพลน ทางตะวันตกของเส้นเมอร์รีเดียนที่ 100 มีลักษณะกึ่งแห้งแล้ง พื้นที่ภูเขาทางตะวันตกส่วนใหญ่มีภูมิอากาศแบบที่สูง แห้งแล้งในเกรตเบซิน ทะเลทรายในทางตะวันตกเฉียงใต้ ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนตามฝั่งทะเลแคลิ ฟอร์เนีย และภูมิอากาศแบบมหาสมุทรในรัฐออริกอน รัฐวอชิงตันและรัฐอะแลสกาตอน ใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัฐอะแลสกามีภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลกหรือขั้วโลก รัฐที่อยู่ติดกับอ่าวเม็กซิโกมักจะมีสภาพอากาศแบบสุดขั้ว โดยมีเฮอร์ริเคนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง และสหรัฐอเมริกายังเป็นประเทศซึ่งเกิดทอร์นาโดบ่อยครั้งที่สุดในโลก โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ฤดู ได้แก่

  • ฤดูร้อน (Summer) เริ่มตั้งแต่ มิถุนายน – ปลายเดือนกันยายนหรือต้นตุลาคม
  • ฤดูใบไม้ร่วง  (Fall, Autumn) เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม – พฤศจิกายน
  • ฤดูหนาว (Winter) เริ่มตั้งแต่ ธันวาคม – กุมภาพันธ์
  • ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) เริ่มตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม 

อ้างอิงจาก http://tornok.com

 

     เอกสารการยื่นขอวีซ่าของผู้สมัคร  

  1.หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน จะต้องมีอายุบังคับใช้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และเล่มเก่า ( ถ้ามี )  

  2. แบบฟอร์ม DS-160 

  3. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า

  4. แบบฟอร์ม I-20  สำหรับผู้ที่ขอยื่นไปศึกษาต่อหรือเรียนชั่วคราว

  5. แบบฟอร์ม I-797 และแบบฟอร์ม I-129 ขึ้นอยู่กับชนิดของคำร้องที่เกี่ยวข้องกับการสมัครวีซ่าของท่าน (หากกำหนดให้ต้องมี)

  6. รูปถ่ายติดใบสมัคร ขนาด 2 x2 นิ้ว จำนวน 3 รูป พร้อม ไฟล์ดิจิตอล

  7.เอกสารส่วนตัวของผู้ยื่น ทะเบียนบ้าน  บัตรประชาชน  หนังสือรับรองงาน เอกสารความสัมพันธ์ถิ่นที่อยู่ ใบจองตั๋วเครื่องบิน ใบจองโรงแรม

  8.สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน  พร้อม สมุดบัญชีเล่มจริง

  9.หนังสือรับรองการทำงาน กรณีเป็นพนักงาน/หนังสือรับรอง หรือ ทะเบียนการค้า หากเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่นหนังสือรับรองบริษัท มีอายุไม่เกิน 3 เดือน  ทะเบียนพาณิชย์  ใบเสียภาษีปีล่าสุด ( ถ้ามี ) 

 10.เอกสารสำหรับสปอนเซอร์ หรือผู้รับรอง  ( หากมีผู้รับรอง )

      10.1  สำเนาพาสปอตร์  และ สำเนาทุกหน้าที่เดินทางประเทศไทย พร้อม เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  กรณี สปอนเซอร์เป็นคนไทย ให้นำสำเนาพาสปอต์ , หน้าวีซ่า ( ถ้ามี ) และ สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  

     10.2  หนังสือเชิญ หรือ จดหมายรับรอง พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

     ระยะเวลาในการดำเนินการ          5   วันทำการ 

     ค่าธรรมเนียม.                               140 ดอลลาร์ของสหรัฐ  หรือ  ประมาณ 5,760  บาท 

( ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสถานทูต )

     สถานที่ยื่น                    แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา  เลขที่ 95 ถนนวิทยุ  ลุมพินี กรุงเทพ 10330 

     เวลาทำการ                  จันทร์ – ศุกร์  เวลา 07.30 – 11.00 น  และ 13.00 – 14.00 น         

     เวลายื่นวีซ่า                 จันทร์ – ศุกร์  เวลา 07.30 – 11.00 น  และ 13.00 – 14.00 น         

    เวลารับที่ยื่นวีซ่า           จันทร์ – ศุกร์  เวลา 07.30 – 11.00 น  และ 13.00 – 14.00 น    หรือ ทางไปรษณีย์ 

 

  ค่าบริการจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 3,500 บาท และ วีซ่านักเรียน 4,500 บาท 

  รวมค่าบริการดังต่อไปนี้ 

 -บริการกรอกฟอร์มออนไลด DS160

 -บริการจองวันนัดสัมภาษณ์

 -บริการตัวแทนชำระเงินค่าธรรมเนียม

 -บริการจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า

 -บริการตรวจสอบเอกสารก่อนยื่นวีซ่า

 -บริการติวสัมภาษณ์ก่อนยื่นวีซ่า

 

 (ทางบริษัทจะทำการจัดเตรียมเอกสารให้ทั้งหมดและส่งไปรษณีย์ หรือ นัดให้ลูกค้ามารับเอกสาร เพื่อให้คุณลูกค้าสามารถนำไปยื่นในวันนัดสัมภาษณ์ได้เลย) 

 

บริษัทรับจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าเพื่อคุณลูกค้ามั่นใจได้ว่าไม่ขาดเอกสารใดๆและไม่เสียเวลาหากเอกสารไม่ครบ ส่วนการยื่นแล้วสถานทูตจะให้วีซ่าหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าเองในการตอบสัมภาษณ์ 

 

(บริษัทจะแจ้งเอกสารเพิ่มเติมให้ลูกค้าทราบหลังจากลูกค้าชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว) 90% ของลูกค้าที่ใช้บริการกับเรา ผ่านหมดคะ
 
                   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   089-611-7636 หรือ  Lind Id : thaivisa ( คุณอาย )

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Visitors: 220,219