จดหมายรับรอง Sponsor Letter

      บริการเขียนจดหมายสปอนเซอร์ สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าต่อสถานทูตเพื่อชี้แจงจุดประสงค์เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่ได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยให้ผู้ที่เป็นสปอนเซอร์เขียนจดหมายถึงสถานทูตเพื่อขอรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนในการเดินทางของผู้ยื่นวีซ่า

 

 

                                                          ตัวอย่างจดหมายรับรอง

 

       

 

       4th Jun, 2007 
       The ............... Embassy
       Thailand

        Date......................

 

      

          Dear Sirs/Madam,

                    

                        I would like to invite Miss XXXXXXX   Passport No : XXXXXX  to xxxxxxx  to stay with my family for 2  weeks. It would be very nice to have her with my family. May be the best is that she spend one week at ski, and then come back to xxxxxxx  to visit great places (Tour Eiffel, château de versailles, different places of Paris) and any things she will be interested.

During she stay in xxxxxxx,  I will bear all her responsibilities including, but not limited to, financial responsibilities, return air ticket fare to travel from Thai to xxxxxx and back, travel expenses within xxxxxxx, medical insurance (which she had already), housing and food. She will stay with my family in my house located at the above address.

During she stay here, She will also get an opportunity to see and experience the western culture, meet different kinds of people and different variety of food. You will also enjoy the nice weather and the nice city I live in.

Could you please provide her to issue visa for this coming visit during  Xxxxxth Jun - Xxxxxxth Jun 2007.
I am very grateful for your prompt attention to this matter.

 

         Your faithfully,

 

          <signature>
             (name)

                                                                                         

Visitors: 220,218