วีซ่าประเทศอินโดนีเซีย INDONESIA VISA

  วีซ่าประเทศอินโดนีเซีย  Indonesia Visa 

 ( คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียโดยไม่ต้องขอวีซ่า พำนักได้ 30 วัน )

 วีซ่าแต่ละประเภทจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เอกสารก็แตกต่างกัน โดยแบ่งแต่ละประเภท ดังนี้ 

รหัส 211 คือ ประเภทท่องเที่ยว/เยี่ยมเยียน 

รหัส 211 คือ ประเภทธุรกิจ แบบมีเงื่อนไข 

รหัส 211 คือ ประเภทเรียน แบบมีเงื่อนไข

รหัส 212 คือ ประเภทธุรกิจ  แบบมีเงื่อนไข

รหัส 312 คือ ประเภททำงาน   แบบมีเงื่อนไข

รหัส 315,316,317,319 คือ ประเภทติดตามครอบครัว 

เงื่อนไขของวีซ่าแต่ละตัวไม่เหมือนกัน สอบถามได้กับทางบริษัท 

 

  เอกสารที่ผู้สมัครใช้สำหรับยื่นวีซ่าโดยแบ่งแต่ละประเภท ดังนี้ 

 วีซ่าท่องเที่ยว หรือ เยี่ยมเยียน รหัส 211 ประเทศอินโดนีเซีย 

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า ( ทางบริษัทเป็นผู้กรอกให้ลูกค้า ) 

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 3x4 c.m. 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.หนังสือรับรองงานจากบริษัทในไทย

5.สำเนา work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

5.ใบจองตั๋วเครื่องบิน

6.ใบจองโรงแรม หรือ ใบเชิญจากคนเชิญในประเทศอินโดนีเซีย พร้อมเอกสารส่วนตัว (มีตัวอย่าง)

8.เอกสารและข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร   

9.ใบมอบอำนาจ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้ 

 

  วีซ่าธุรกิจ รหัส 211 และ 212 ประเทศอินโดนีเซีย 

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า ( ทางบริษัทเป็นผู้กรอกให้ลูกค้า ) 

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 3x4 เซ็นติเมตร 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.ใบเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย 

5.หนังสือรับรองงาน ออกโดย บริษัทในประเทศไทย 

6.สำเนา work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

7.ใบจองตั๋วเครื่อง 

8.เอกสารและส่วนตัวของผู้สมัคร  

9.ใบมอบอำนาจ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้ 

 

  วีซ่าธุรกิจ (working) รหัส 312 ประเทศอินโดนีเซีย 

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า ( ทางบริษัทเป็นผู้กรอกให้ลูกค้า ) 

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 3x4 เซ็นติเมตร จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.ใบเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย

5.หนังสือ  telex visa จาก immigration ในประเทศอินโดนีเซีย

6.สำเนา work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

7.ใบจองตั๋วเครื่อง 

8.เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร  

9.ใบมอบอำนาจ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้ 

 

  วีซ่าติดตามครอบครัว รหัส 315, 316, 317, 319 พำนักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียระยะเวลา  1 ปี 

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า ( ทางบริษัทเป็นผู้กรอกให้ลูกค้า ) 

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 3x4 เซ็นติเมตร จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.ใบเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย

5.หนังสือ  telex visa จาก immigration ในประเทศอินโดนีเซีย

6.สำเนา work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

7.ใบจองตั๋วเครื่อง 

8.เอกสารส่วนตัวของผู้สมัคร  

9.ใบมอบอำนาจ ทางบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการให้ 

 

หมายเหตุ

1.ทุกประเภทวีซ่าทางบริษัทอาจมีการเรียกเอกสารเพิ่มเติมตามแต่ละเคส

2.ลูกค้าส่งแค่เอกสารมาที่บริษัทเท่านั้นคะ ทางบริษัทจะเป็นผู้ยื่นแทนลูกค้า

3.ระยะเวลาพิจารณาจากสถานทูต 3 วันทำการ

4.ค่าบริการที่แจ้งยังไม่รวม Vat7% ลูกค้าสามารถแจ้งขอ หัก ณ ที่จ่าย 3% ได้คะ หรือ แจ้งไม่ขอรับvat 

5.กรณีเป็นชาวต่างชาติ สามารถยื่นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับเอกสารของลูกค้า และ วีซ่าที่เข้าประเทศไทย 

 

    

   ระยะเวลาในการดำเนินการ

   ระยะเวลาพิจารณาจากสถานทูต         3     วันทำการ

   ระยะเวลาทำเอกสารจากทางบริษัท   1     วันทำการ

( กรณีลูกค้าสามารถส่งเอกสารก่อน 9 โมงเช้า ทางบริษัทจะดำเนินการยื่นให้ภายในวันนั้นเลย) 

 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบ่งออกดังนี้ 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว  ไม่เกิน 60  วัน       3,570    บาท

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ       ไม่เกิน 60  วัน         4,800    บาท 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ       ไม่เกิน  6   เดือน     4,800   บาท 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ       ไมเกิน 12   เดือน    4,800  บาท 

 

    ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย แบ่งออกดังนี้

     ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย  3,500 บาท  ( สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียน )

    ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย   3,500 บาท  ( สำหรับวีซ่าธุรกิจ แบบ 60 วัน  ) 

    ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย   4,500 บาท  ( สำหรับวีซ่าธุรกิจและวีซ่าทำงาน แบบ 1 ปี  ) 

   

 

 

                            ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-5449  หรือ ไลด์บริษัท @visathai

 

Visitors: 220,215