วีซ่าประเทศอินโดนีเซีย INDONESIA VISA

วีซ่าประเทศอินโอนีเซีย 

 ( คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียโดยไม่ต้องขอวีซ่า พำนักได้ 30 วัน )

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่ามีดังนี้

วีซ่าท่องเที่ยว

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.หนังสือรับรองงาน หรือ work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) พร้อมสำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสๆเนาถูกต้อง ( ตัวจริง ) 

5.ใบจองตั๋วเครื่องบิน

6.ใบจองโรงแรม ( ถ้ามี )

7.หนังสือมอบอำนาจ 

 

  วีซ่าธุรกิจ

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า ( ทางบริษัทจำเป็นผู้กรอกให้ลูกค้า ) 

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 3x4 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.ใบเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย

5.หนังสือรับรองงาน ออกโดย บริษัทในประเทศไทย 

6.สำเนา work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

7.ใบจองตั๋วเครื่อง

8.หนังสือมอบอำนาจ 

 

  วีซ่าธุรกิจพำนักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียระยะเวลา  1 ปี 

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า ( ทางบริษัทจำเป็นผู้กรอกให้ลูกค้า ) 

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 3x4 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.ใบเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย

5.ใบรับรองจาก Immgration ในประเทศอินโดนีเซีย

6.สำเนา work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

7.ใบจองตั๋วเครื่อง

8.หนังสือมอบอำนาจ 

    

   ระยะเวลาในการดำเนินการ       3     วันทำการ 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว ไม่เกิน 60 วัน      1800   บาท หรือ 50 ดอลล่า 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ     ไม่เกิน 60 วัน      1800   บาท หรือ 50 ดอลล่า 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ     ไม่เกิน  6 เดือน    2000  บาท หรือ 55 ดอลล่า 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ     ไมเกิน 12 เดือน    3800  บาท หรือ 105 ดอลล่า 

 

    ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย  1500 บาท  ( สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว )

    ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย  2000 บาท  ( สำหรับวีซ่าธุรกิจ ) 

 

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-5449  

 

Visitors: 60,934