วีซ่าประเทศอินโดนีเซีย INDONESIA VISA

วีซ่าประเทศอินโอนีเซีย   

 ( คนไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศอินโดนีเซียโดยไม่ต้องขอวีซ่า พำนักได้ 30 วัน )

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่ามีดังนี้

วีซ่าท่องเที่ยว

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.หนังสือรับรองงาน หรือ work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) พร้อมสำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสๆเนาถูกต้อง ( ตัวจริง ) 

5.ใบจองตั๋วเครื่องบิน

6.ใบจองโรงแรม ( ถ้ามี )

7.หนังสือมอบอำนาจ 

 

  วีซ่าธุรกิจ

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า ( ทางบริษัทจำเป็นผู้กรอกให้ลูกค้า ) 

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 3x4 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.ใบเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย

5.หนังสือรับรองงาน ออกโดย บริษัทในประเทศไทย 

6.สำเนา work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

7.ใบจองตั๋วเครื่อง

8.หนังสือมอบอำนาจ 

 

  วีซ่าธุรกิจพำนักอยู่ในประเทศอินโดนีเซียระยะเวลา  1 ปี 

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า ( ทางบริษัทจำเป็นผู้กรอกให้ลูกค้า ) 

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 3x4 เซ็นติเมตร จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.ใบเชิญจากบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย

5.ใบรับรองจาก Immigration ในประเทศอินโดนีเซีย

6.สำเนา work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

7.ใบจองตั๋วเครื่อง

8.หนังสือมอบอำนาจ 

    

   ระยะเวลาในการดำเนินการ       3     วันทำการ 

 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว  ไม่เกิน 60  วัน       1800    บาท หรือ  50   ดอลล่า 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ       ไม่เกิน 60  วัน       1800    บาท หรือ  50   ดอลล่า 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ       ไม่เกิน  6   เดือน    2000    บาท หรือ  55   ดอลล่า 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ       ไมเกิน 12   เดือน   3800    บาท หรือ  105 ดอลล่า 

 

    ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย  2000 บาท  ( สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว )

    ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย  2000 บาท  ( สำหรับวีซ่าธุรกิจแบบ 60 วัน  ) 

    ค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศอินโดนีเซีย  2500 บาท  ( สำหรับวีซ่าธุรกิจแบบ 1 ปี  ) 

 

 

                                       ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-5449  

 

Visitors: 64,988