จดทะเบียนสมรมกับคนฝรั่งเศษ France - Thai

จดทะเบียนสมรส สัญชาติฝรั่งเศษ กับ สัญชาติไทย ภายใต้กฏหมายไทย

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่างสัญชาติฝรั่งเศษ กับ สัญชาติไทย ดำเนินการจดทะเบียนสรมมากว่า 10 ปี ให้บริการจดทะเบียนสมรสกับลูกค้าสัญชาติฝรั่งเศษมากว่า 120 คู่ ให้บริการจดทะเบียนสมรมรวมไปถึงลง Family Book และดำเนินการขอวีซ่าประเภทติดตามไปอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศษ และ วีซ่าประเภท NON O สำหรับคู่สมรสชาวฝรั่งเศษที่ต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทย ด้วยวีซ่าติดตามสามีหรือภรรยาคนไทย 

 

อกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรสภายใต้กฏหมายไทย มีดังนี้

 

เอกสารชาวต่างชาติสัญชาติฝรั่งเศษ

1.สูติบัตร 

2.ใบรับรองสถาณภาพ

3.ใบรับรองถิ่นที่อยู่  

3.ใบหย่า (ถ้ามี)

3.หลักฐานการงาน และ การเงิน 

4.พาสปอร์ต 

 

เอกสารของคนไทย (เอกสารตัวจริง)

1.ใบรับรองโสด

2.ใบเกิด

3.ทะเบียนบ้าน

4.บัตรประชาชน

5.ใบเปลี่ยนชื่อ/เปลี่ยนนามสกุล

6.พาสปอตร์

7.ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า)

 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินการให้มีดังนี้  (full package)

1.เมื่อลูกค้าจองคิวนัดหมายสถานทูตเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคิวนัดมาที่บริษัท ทางบริษัทจะดำเนินการเอกสารของฝ่ายคนไทยทันที

2.บริการพาไปยื่นขอหนังสือรับรองโสด ณ สถานทูตฝรั่งเศษ ตามวันเวลาที่นัดหมาย และ รับเอกสารในวันถัดไป 

3.บริการแปลเอกสารจากภาษาไทย เป็น ภาษาฝรั่งเศษ 

4.บริการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง (สำหรับใบโสดฝรั่งเศษ 2 ชุด  และ หน้าพาสปอตร์)

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง (สำหรับใบโสดฝรั่งเศษ 2 ชุด และ หน้าพาสปอตร์)

7.ค่ายานพาหนะไปดำเนินการเอกสารที่กรมการกงศุล

8.บริการค่าล่าม ณ สำนักงานเขต

9.บริการค่าพยาน ณ สำนักงานเขต

10.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

11.ค่าแปลทะเบียนสมรส คร.3 (Eng )

12.ค่าแปลใบบันทึกสมรส คร.2 ( Eng) 

 

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

 

ระยะเวลาดำเนินการ : ประมาณ 7-8 สัปดาห์ 

 

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วลูกค้าจะได้ ทะเบียนสมรสคนละ 1 ชุด ( ทะเบียนสมรม และ ทะเบียนบันทึกสมรส )

 

   ติดต่อสอบถามขั้นตอนเข้ารับบริการได้ที่ 02-651-5449 หรือ แอดไลด์ได้ที่ @visathai 

 
Visitors: 185,915