จดทะเบียนสมรมกับคนสัญชาติฝรั่งเศษ France - Thai

บริการจดทะเบียนสมรสสำหรับสัญชาติฝรั่งเศษ กับ ไทย ที่ ประเทศไทย 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรสในไทย มีดังนี้

ชาวต่างชาติ

1.สูติบัตร 

2.ใบรับรองสถาณภาพ

3.ใบรับรองถิ่นที่อยู่  

3.ใบหย่า (ถ้ามี)

3.หลักฐานการงาน และ การเงิน 

4.พาสปอร์ต 

 

คนไทย ( เอกสารตัวจริง )

1.ใบรับรองโสด

2.ใบเกิด

3.ทะเบียนบ้าน

4.บัตรประชาชน

5.ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล

6.พาสปอตร์ ใบหย่า (ถ้ามี)

 

ขั้นตอนสำหรับจดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติฝรั่งเศษ ที่ทางบริษัทดำเนินการให้มีดังนี้  

1.จองคิวนัดสถานทูต

2.พาไปยื่นขอหนังสือรับรองโสด ณ สถานทูตฝรั่งเศษ

3.บริการแปลเอกสาร

 

4.รับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง (สำหรับใบโสดฝรั่งเศษ)

5.ค่าธนนมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง (สำหรับใบโสดฝรั่งเศษ)

7.ค่ายานพหนะ

8.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต

9.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต

10.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

11.ค่าแปลทะเบียนสมรส คร.3

12.ค่าแปลใบบันทึกสมรส คร.2  

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

เวลาจดทะเบียนสมรส 08:00-12:00 น หรือ 13.00-15.00 น

ระยะเวลาดำเนินการทั้งสิน 8 สัปดาห์ 

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วลูกค้าจะได้ ทะเบียนสมรสคนละ 1 ชุด ( ทะเบียนสมรม และ ทะเบียนบันทึกสมรส )

               ค่าบริการติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-611-7637 หรือ Lind ID: thaivisa คุณอาย 

Visitors: 143,938