จดทะเบียนสมรมกับคนแคนนาดา Canada - Thai

บริการจดทะเบียนสมรมคนสัญชาติแคนนาดา - ไทย

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่างสัญชาติแคนนาดา กับ สัญชาติไทย หรือ สัญชาติแคนนาดา กับ แคนนาดา บริการจดทะเบียนสมรสสำหรับสัญชาติแคนนาดามากว่า 150 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามไปอยู่ที่ประเทศแคนนาดา และ วีซ่า NON O สำหรับชาวแคนนาดาต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าติดตามสามีหรือคนภรรยาไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้วทางบริษัทยังรับบริการด้านแปลทะเบียนสมรม รับรองตราประทับ ณ กรมการกงศุล และรับรองตราประทับจากสถานทูตแคนนาดาในไทยเพื่อชาวต่างชาติสัญชาติแคนนาดาถือเอกสารกลับไปแจ้งที่ประเทศของตน 

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

สัญชาติแคนนาดา 

1.พาสปอตร์ + TM6  ต้วจริง

2.ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า)

 

 

สัญชาติไทย 

1.บัตรประชาชน ตังจริง

2.ใบหย่า ( ถ้าเคยหย่า ) 

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

 

 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินการให้มีดังนี้ (full package)

1.บริการจองคิวนัดสถานทูตแคนนาดาประจำประเทศไทย

2.บริการพาไปยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดที่สถานทูตแคนนาดา

3.ค่าบริการแปลใบรับรองใบโสด และ หน้าพาสปอตร์ 

4.ค่ารับรองเอกสารที่กรมการกงศุล สำหรับใบโสดแคนนาดา และ รับรองหน้าพาสปอตร์ 

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารกรมการกงศุล สำหรับใบโสดแคนนาดา และ รับรองหน้าพาสปอตร์ 

6.ค่ายานพาหนะรับรองเอกสาร ณ กรมการกงศุล 

7.บริการล่าม ณ สำนักงานเขต 

8.บริการพยาน ณ สำนักงานเขต   

9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

10. ค่าแปลทะเบียนสมรส คร.3

11.ค่าแปลใบบันทึกสมรส คร.2

 

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

 

เวลาจดทะเบียนสมรส : 08:00-12:00 น - 13.00-15.00 น หรือ ตามกฤษ์ของลูกค้า 

 

ระยะเวลาดำเนินการ : 6 วันทำการ 

 

 

    ติดต่อสอบถามขั้นตอนเข้ารับบริการได้ที่ 02-651-5449 หรือ แอดไลด์ได้ที่ @visathai 

 
Visitors: 226,613