จดทะเบียนสมรมกับคนจีน Chaina - Thai

บริการจดทะเบียนสมรมคนสัญชาติจีน - ไทย

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่างสัญชาติจีน กับ สัญชาติไทย หรือ สัญชาติจีน กับ สัญชาติจีน บริการจดทะเบียนสมรสสำหรับสัญชาติจีนมากว่า 250 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทติดตามไปอยู่ที่ประเทศจีน Q1 - Q2 และ วีซ่า NON O สำหรับชาวสัญชาติจีนต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าติดตามสามีหรือคนภรรยาไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้วทางบริษัทยังรับบริการด้านแปลทะเบียนสมรม รับรองตราประทับ ณ กรมการกงศุล และรับรองตราประทับจากสถานทูตจีนในไทยเพื่อชาวต่างชาติสัญชาติจีนถือเอกสารกลับไปแจ้งที่ประเทศของตน 

 

ข้อควรทราบสำหรับชาวสัญชาติจีนที่ประสงค์จะขอใบโสดในไทย 

1.การยื่นขอใบโสดจากสถานทูตจีนในไทย คนสัญชาติจีนจะต้องอยู่ไทยเกิดกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2.ทางสถานทูตจีน ประจำประเทศไทยจะออกใบโสดให้เฉพาะคนจีนที่ถือวีซ่าแบบชั่วคราว 1 ปี เช่น NON B , NON O, NON ED 

3.การยื่นขอใบโสดจากสถานทูตจีนลูกค้าจะต้องอีเมลยขอนัดหมายและแจ้งความประสงค์ต่อสถานทูตจีนโดยใช้ภาษาจีนเท่านั้น 

 

สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาดังนี้ 

1.เข้าไทยด้วยวีซ่าท่องเที่ยว 

2.ไม่มีวีซ่าระยะยาวในไทย

3.ไม่สามารถขอใบโสดจากสถานทูตจีนในไทยได้ 

4.มีใบโสดมาจากประเทศจีนแต่ไม่สามารถนำไปจดทะเบียนสมรมที่เขตได้ 

**ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามรายละอียดขั้นตอนและค่าบริการได้ที่ Lind ออฟฟิศเชียล: @visathai

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

สัญชาติจีน 

1.พาสปอตร์ตัวจริง และ TM6

2.ใบหย่า (ถ้าเคยหย่า)

3.บัตรประชาชนจีน

4.บัตรประชาชนพยานคนจีน 2 คน

 

 

สัญชาติไทย 

1.บัตรประชาชนตัวจริง

2.ใบหย่า ( ถ้าเคยหย่า )

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.พาสปอตร์ตัวจริง

5.บัตรประชาชนพยานคนไทย 2 คน  

 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินการให้มีดังนี้ (full package)

1.บริการกรอกแบบฟอร์มใบโสด ภาษาจีน และ ภาษาอังกฤษ สำหรับส่งอีเมลย์ไปทำการนัดหมายต่อสถานทูต

2.บริการพาไปยื่น - รับ ใบรับรองความเป็นโสด และ รับรองหน้าพาสปอตร์ ที่สถานทูตจีน

3.บริการแปลใบรับรองใบโสดจีน และ หน้าพาสปอตร์ 

4.บริการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง สำหรับใบโสดจีนและหน้าพาสปอตร์

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง สำหรับใบโสดจีนและหน้าพาสปอตร์

6.ค่ายานพาหนะรับรองเอกสารกรมการกงศุล

7.บริการล่าม ณ สำนักงานเขต

8.บริการพยาน ณ สำนักงานเขต

9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

10.ค่าแปลทะเบียนสมรส คร.3 

11.ค่าแปลใบบันทึกสมรส คร.2

 

ระยะเวลาดำเนินการ: 7-8 วันทำการ

 

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

 

เวลาจดทะเบียนสมรส 08:00-12:00 น -13.00-15.00 น หรือ ตามกฤษ์ลูกค้า

 

 

 ค่าบริการและขั้นตอนติดต่อสอบถามได้ที่ 02-6515449 หรือ Lind ออฟฟิศเชียล: @visathai

Visitors: 185,914