จดทะเบียนสมรมกับคนสัญชาติจีน Chaina - Thai

บริการจดทะเบียนสมรมคนสัญชาติจีน - ไทย

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

ต่างชาติ ( เอกสารตัวจริง )

1.พาสปอตร์

2.ใบหย่า (ถ้ามี)

 3.หนังสือรับรองความเป็นโสด 

4.บัตรประชาชนจีน

5.บัตรประชาชนพยานคนจีน 2 คน

คนไทย ( เอกสารตัวจริง )

1.บัตรประชาชน

2.ใบหย่า ( ถ้ามี )

3.ทะเบียนบ้าน

 4.พาสปอตร์

5.บัตรประชาชนพยานคนไทย 2 คน  

 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินให้มีดังนี้

1.บริการพาไป ยื่น - รับ ใบรับรองความเป็นโสดที่สถานทูตจีน

2.ค่าบริการแปลใบรับรองใบโสดจีน 

3.ค่ารับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง ( สำหรับใบโสดจีน )

4.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง (สำหรับใบโสดจีน )

5.ค่ายานพหนะ

6.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต

7.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต

8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

9. ค่าแปลทะเบียนสมรส คร.3

10.ค่าแปลใบบันทึกสมรส คร.2

ระยะเวลาดำเนินการ 10 วันทำการ

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต

เวลาจดทะเบียนสมรส 08:00-12:00 น หรือ 13.00-15.00 น

หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วลูกค้าจะได้ ทะเบียนสมรสคนละ 1 ชุด ( ทะเบียนสมรม และ ทะเบียนบันทึกสมรส )

                        ค่าบริการติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-611-7637 หรือ Lind ID: thaivisa คุณอาย

Visitors: 143,940