จดทะเบียนสมรมกับคนสัญชาติเวียดนาม Vietnam - Thai

บริการจดทะเบียนสมรมคนสัญชาติเวียดนาม - ไทย

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่างสัญชาติเวียดนาม กับ สัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติ กับ สัญชาติเวียดนาม บริการจดทะเบียนสมรสสำหรับสัญชาติเวียดนามมากว่า 80 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนคู่สมรสชาวเวียดนามแบบอายุ 3 ปี หรือ วีซ่าติดตามไปอยู่ที่ประเทศเวียดนาม และ วีซ่า NON O สำหรับชาวเวียดนามต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยวีซ่าติดตามสามีหรือคนภรรยาไทย และ บริการด้านแปลทะเบียนสมรม รับรองตราประทับ ณ กรมการกงศุล และรับรองตราประทับจากสถานทูตเวียดนาม

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรสมีดังนี้

สัญชาติเวียดนาม 

1.พาสปอตร์ตัวจริง และ TM6

2.ใบโสดที่ออกจากอำเภอในประเทศเวียดนามที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงในประเทศเวียดนามและสถานทูตไทย

3.ใบหย่า ( ถ้าเคยหย่า ) 

 

สัญชาติไทย 

1.บัตรประชาชนตัวจริง

2.ใบหย่าตัวจริง ( ถ้าเคยหย่า )

3.ทะเบียนบ้านตัวจริง

4.พาสปอตร์ตัวจริง

 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินการให้มีดังนี้ (full package)

1.บริการพาไป ยื่น - รับ ใบรับรองความเป็นโสดที่สถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย 

2.บริการแปลใบรับรองใบโสด และ หน้าพาสปอตร์ ที่สถานทูตเวียดนามออกให้ 

3.ค่ารับรองเอกสาร ณ กรมการกงศุล สำหรับใบโสดเวียดนาม และ หน้าพาสปอตร์ 

4.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารของกรมการกงศุล สำหรับใบโสดเวียดนาม และ หน้าพาสปอตร์ 

5.ค่ายานพาหนะรับรองเอกสาร ณ กรมการกงศุล

6.บริการล่าม ณ สำนักงานเขต

7.บริการพยาน ณ สำนักงานเขต

8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

9. บริการแปลทะเบียนสมรส คร.3

10.บริการแปลใบบันทึกสมรส คร.2

 

ระยะเวลาดำเนินการ: 9-10 วันทำการ

 

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขตในพื่นที่กรุงเทพ

 

เวลาจดทะเบียนสมรส: 08:00-12:00 น หรือ 13.00-15.00 น หรือ ตามฤกษ์ของลูกค้า 

 

 

ค่าบริการสอบถามได้ที่02-651-5449 หรือ line ออฟฟิศ:@visathai(เติม@ด้านหน้าด้วยนะคะ)

Visitors: 226,614