จดทะเบียนสมรมกับคนสัญชาติออสเตรเลีย Australia - Thai

 บริการรับจดทะเบียนสมรสกับคนออสเตรเลีย - ไทย 

บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนสมรม ระหว่าง สัญชาติออสเตรเลีย กับ คนไทย หรือ ออสเตรเลีย กับ ออสเตรเลีย ด้วยกัน ให้บริการจดทะเบียนสมรสกับลูกค้าสัญชาติออสเตรเลียมากว่า 245 คู่ และยังให้บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่าหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว ทั้งวีซ่าประเภท 309 ติดตามไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย วีซ่าเยี่ยมเยียนคู่สมรส 600  และ วีซ่า NON O สำหรับคู่สมรสสัญชาติออสเตรเลียต้องการมาพำนักอยู่ในประเทศไทย ด้วยวีซ่าติดตามสามีหรือคนภรรยาไทย นอกจากนั้นเมื่อคู่สมรสได้ทะเบียนสมรสเรียนร้อยแล้ว ทางบริษัทมีบริการแปลทะเบียนสมรม รับรองทะเบียนสมรม ณ กรมการกงศุล เพิ่มเติม  

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

 

ชาวต่างชาติ  

1.พาสปอตร์ตัวจริง

2.ใบหย่าตัวจริง (ถ้าเคยหย่า )

 

 คนไทย

1.ใบหย่าตัวจริง(ถ้าเคยหย่า) ( ท่านได้ที่จดทะเบียนหย่าไม่เกิน 180 วันสามารถจดทะเบียนสมรใหม่ได้เลย )

 2.สำเนาใบเกิดบุตร(กรณีมีบุตรกับชาวต่างชาติก่อนจะทะเบียนสมรส)

 3.ทะเบียนบ้านตัวจริง

 4.บัตรประชาชนตัวจริง 

 

 ค่าบริการของบริษัทรวมดังนี้ (full package)

1.บริการจองคิวนัดหมายสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย

2.บริการพาไปยื่นขอใบโสด และ รับรองหน้าพาสปอตร์ที่สถานทูตออสเตรเลีย 

3.บริการแปลใบโสด และ แปลหน้าพาสปอตร์ ที่ทางสถานทูต AUS ออกรับรองให้

4.ค่าธรรมเนียมรับรองใบโสด และ รับรองหน้าพาสปอตร์ ที่กรมการกงศุล

5.ค่ายานพาหนะรับรองเอกสาร ณ กรมการกงศุล

6.บริการล่าม ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง )

7.บริการพยาน ณ สำนักงานเขต ( ลูกค้าไม่ต้องพามาเอง )

8.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

9.ค่าแปลทะเบียนสมรส (คร.3)

10.ค่าแปลใบบันทึกสมรส (คร.2)

 

สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต 

 

เวลาจดทะเบียนสมรส : 08:00-12:00 น -13.00-15.00 น หรือ ตามกฤษ์ของลูกค้า 

 

ระยะเวลาดำเนินการ : 6 วันทำการ 

 

                     

    ค่าบริการและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-5449 หรือ Line ออฟฟิศเชียล: @visathai

     

                                      

Visitors: 185,915