วีซ่าติดตามบุตรไทย วีซ่าอุปการะบุตรไทย / Guardian visa 1 year

ทางบริษัทรับบริการยื่นขอวีซ่าประเภท NON IMMIGRANT- O ติดตามบุตรไทย 1 ปี สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือ ไม่ได้จดทะเบียนสมรม แต่มีบุตรกับคนสัญชาติไทย มีความประวงค์จะพำนักอยู่ในการประเทศไทยระยะยาว 1 ปี วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้ครั้งละ 1 ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี ในทุกๆ 90 วัน หากไม่เดินทางออกนอกประเทศไทยจะต้องไปรายงานตัวที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกประเทศควรทำ Re-Entry ทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิ์วีซ่าหลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำหรือลืมทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภทบุตรไทย 1 ปี ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว หรือ On arrival หรือ NON-IMMIGRANT O วีซ่าเท่านั้น 

 

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่าติดตามบุตรไทยมีดังนี้ 

1.พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น 

2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ 

3.สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

4.สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

5.สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

ถ้ามีการเปลี่ยนนามสกุลให้แนบใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย 

6.สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ 

7.สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี ) 

8. สมุดแบ็งค์ ธนาคารที่เปิดในประเทศไทย เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 พร้อมเงินโชว์บัญชี 4 แสน บาท ย้อนหลัง 2 เดือน ก่อนยื่นวีซ่า 

9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4 , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ) 

10. ใบแจ้งที่พักอาศัย TM30  

 

The document are request for Guardine Visa 1 year :  

1. Original passport and full copy every page ( singe on every page ) 

2. 2 Pass post Photo size 2 inch 3. Copy House registration of your wife 

4. Copy ID Card of your wife 

5. Copy Marriage Certificate and Registration of marriage certificate. ( if have )

6. Birth Certificate of all your child 

7. Copy House Registration of all your child  

8. Original Thai book bank and Guarantee letter from the Bank with Bank statement 400,000 baht. The money 400k you need to show in your statement 2 months before apply visa. 

9. Color copy of Family photo for 10 picture inside and outsind house. ( 1 page for 2 picture )

10. TM30 prove of adress in your area. 

 

Remark :if customer don't have  400K in your Bank account please call to the office 02-651-5449 

 

ระยะเวลาดำเนินการ/Processing time :  

 การยื่นขอวีซ่าระยะยาว 1 ปี จะใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

 รอบที่ 1 : วันที่ยื่นขอวีซ่า ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะได้วีซ่ารอบแรก คือ 30 วัน เรียกว่า "รอฟังผล" 

 รอบที่ 2 : วันที่ครบกำหนดนัดหมายลูกค้าจะต้องไปฟังผลเพื่อรับวีซ่า 1 ปี  

  

สถานที่ยื่นขอวีซ่า/Place to Apply Visa:

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ลูกค้าพักอาศัย 

  Immigration in your area 

 

 ค่าธรรมเนียมวีซ่า/Immigration fee

    2000 บาท/Baht 

 

ลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาด้านเอกสารและเงินโชว์หรือมีปัญหาดังนี้                                                              

  •  ไม่ต้องการเดินทางออกนอกประเทศ 
  •  ไม่มีเอกสารบางส่วนที่กล่าวมาข้างต้น เช่น ทะเบียนสมรม ใบปกครอบบุตร คร11 
  •  ไม่มีเงินโชว์บัญชีเพื่อใช้สำหรับยื่นวีซ่า 
  •  ไม่สามารถเปิดบัญชีในไทยได้
  •  ไม่สามารถเดินทางมายื่นวีซ่าได้ด้วยตนเอง
  •  ระยะเวลาวีซ่าไม่พอ
  • กลัววีซ่าไม่ผ่าน
  • มีแพลนจะออกจากงานแล้วไม่อยากเดินทางกลับ 

 

ทางบริษัทสามารถยื่นวีซ่าให้ลูกค้าได้ค่ะ สอบถามรายละเอียดได้ที่ @visathai ( เติม @ด้านหน้าด้วยนะค่ะ) 

 

Visitors: 226,613