วีซ่าติดตามบุตรไทย/Family visa/ Guardian visa

วีซ่าติดตามบุตรไทย 1 ปี  ประเภท NON- IMMIGRANT- O  สำหรับชาวต่างชาติที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทย หรือ ไม่ได้จดทะเบียนสมรม แต่มีบุตร กับคนสัญชาติไทย และต้องการพำนักอยู่ในการเทศไทย วีซ่าประเภทนี่สามารถอยู่ประเทศไทยได้เป็นเวลา 1 ปี และจะต้องต่อวีซ่าทุกๆปี ในทุกๆ 90 วัน จะต้องไปรายงานตัวที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการเดินทางออกนอกประเทศจะต้องทำ Re-Entry ทุกครั้ง เพื่อรักษาสิทธิ์หลังจากกลับมาจากต่างประเทศ หากไม่ทำ Re-Entry ก่อนเดินทางออกนอกประเทศไทย วีซ่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ชาวต่างชาติที่ต้องการยื่นขอวีซ่าประเภทบุตรไทย ก่อนเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรไทยจะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว หรือ On arrival หรือ NON-IMMIGRANT O วีซ่า หรือ ถือวีซ่าทำงานและอย่างจะเปลี่ยนเป็นวีซ่าประเภทติดตามบุตรไทย วีซ่าประเภทนี้สามารถทำงานในประเทศไทยได้ 

 

เอกสารที่ต้องใช้ยื่นวีซ่ามีดังนี้ 

1.พาสปอร์ต ตัวจริง และ สำเนาทุกหน้าพร้อมลายเซ็น 

2.รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ 

3.สำเนาทะเบียนบ้านของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

4.สำเนาบัตรประชาชนของภรรยา 1 ใบ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

5.สำเนาทะเบียนสมรส และ สำเนาใบบันทึกสมรส อย่างละ 1ใบ ทั้งคู่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

และ สำเนาใบโสดที่สถานทูตออกให้ (ถ้ามี) 

6.สำเนาใบเกิดลูก ทุกคน 1 ใบ 

7.สำเนาทะเบียนบ้านลูก ทุกคน 1 ใบ ( ถ้ามี ) 

8. สมุดแบ็งค์ ธนาคารที่เปิดในประเทศไทย เล่มจริง และ สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 พร้อมเงินโชว์บัญชี 4 แสน บาท ย้อนหลัง 2 เดือน ก่อนยื่นวีซ่า 

9. รูปถ่ายแต่งงาน และ รูปถ่ายครอบครัว 10 ใบ ก็อบปี้สีลงกระดาษ A4 , 2 รูป ต่อ 1 แผ่น (ห้ามขาวดำ) 

 

สำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทำวีซ่าติดตามบุตรไทย แต่ไม่มี NON-IMMIGRANT O ,ไม่มีเงินโชว์ทางบัญชีตาม ต.ม กำหนด สามารถโทรปรึกษาได้คะ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการได้ที่ 089-929-6355,089-611-7636 คุณอาย หรือ ID line : thaivisa

 

Guardian Visa 1 Year , Non - IMMIGRANT Type  O 

The document are request :  

1. Original passport and full copy every page ( singe on every page ) 

2. 2 Pass post Photo size 2 inch 3. Copy House registration of your wife 

4. Copy ID Card of your wife 

5. Copy Marriage Certificate and Registration of marriage certificate. ( if have )

6. Birth Certificate of all your child 

7. Copy House Registration of all your child  

8. Original Thai book bank and copy fist page and statement 400,000 baht last 2 months 

9. Color copy Marriage and Family photo for 10 picture ( 1 page for 2 picture ) 

 

Guardian visa for 1 year, if customer don't have money 400,000 baht in your Bank Account please call 089-611-7636 Processing time 4 week ( the document has to send 3 week before your visa expiry )  

 

 หมายเหตุ รับรองผลวีซ่า 100% หากลูกค้าไม่ได้รับวีซ่า คืนเงินเต็มจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น !!!!! 

         Visa Guarantee 100% ! We will refund all the money if you don't get your visa !!! 

 

 หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Visitors: 103,642