วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน วีซ่าติดตามคู่สมรส

บริการรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยียนครอบครัว วีซ่าธุกิจ

เอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่าแบ่งออกดังนี้

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า (ทางบริษัทออกให้) 

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.หนังสือรับรองงาน หรือ work permit ( สำหรับชาวต่างชาติ ) พร้อมสำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสาเนาถูกต้อง 

5.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

6.ใบจองโรงแรม ( ถ้ามี ) หรือ หนังสือเชิญจากทางคนเชิญที่ประเทสจีน พร้อมบัตรประชาชนจีน หรือ หนังสือเชิญจากบริษัทในประเทศจีน 

7.แผนการเดินทาง (เฉพาะลูกค้าไปท่องเที่ยว)

8.หนังสือชี้แจงการเดินทาง (เฉพาะลูกค้าไปท่องเที่ยว)

10.Statement ย้อนหลัง 3 เดือน (กรณีลูกค้าไม่มีงานทำในไทย)

 

วีซ่าวีซ่าติดตามคู่สมรสชาวจีน Q1 , Q2   วีซ่าติดตามคู่สมรสชาวต่างชาติที่ทำงานในจีน S1 , S2

1.แบบฟอร์มใบสมัครยื่นวีซ่า ( ทางบริษัทจำเป็นผู้กรอกให้ลูกค้า ) 

2.พาสปอตร์เล่มปัจจุบัน มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อม สำเนาหน้าแรก เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง 

3.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว ไม่ใส่แว่นตา

4.ทะเบียนสมรส พร้อมรับรองเอกสาร

5.สำเนาบัตรปะชาชนไทย สำเนาทะเบียนบ้าน  

4.หนังสือรับรองจากบริษัทในประเทศจีน

5.หน้าพาสปอตร์ คู่สมรส 

6.สำเนาใบอนุญาติทำงาน ( สำหรับคู่สมราชาวต่างชาติ ) 

7.หนังสือเชิญ หรือ หนังสือรับรองจากทางบริษัทที่ประเทศจีน   

 

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าธรรมดา        4 วัน    1600 บาท

   ค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบด่วน       2 วัน   2550 บาท       

 

ค่าบริการในการยื่นวีซ่าแบ่งออกดังนี้ 

ค่าบริการในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวและเยี่ยมเยียน  2000  บาท  

ค่าบริการยื่นวีซ่าติดตามคู่สมรส                     6900 บาท 

       

   ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-651-5449 เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น - 17.30 น 

 

 

Visitors: 220,208