จดทะเบียนสมรสกับคนสัญชาติออสเตรีย

บริการจดทะเบียนสมรมคนสัญชาติ ออสเตรีย - ไทย 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

ต่างชาติ ( เอกสารตัวจริง ) 

1.พาสปอตร์ 

2.ใบรับรองสถาณภาพที่ออกจากสำนักงานทะเบียนราษฏร์จากประเทศออสเตรีย 

4.ใบยื่นยันถิ่นที่อยู่ 

5.บัตรประจำตัวชาวออสเตรีย 

5.ใบหย่า (ถ้ามี)

6.หนังสือรับรองรายได้

7.ใบรับรองงาน

8.statement 

9.เตรียมรายละเอียดพยาน 2 ท่าน 

คนไทย ( เอกสารตัวจริง ) 

1.บัตรประชาชน

2.ใบหย่า ( ถ้ามี ) 

3.ทะเบียนบ้าน

4.พาสปอตร์

 

ค่าบริการที่ทางบริษัทดำเนินการให้มีดังนี้ 

1.แจ้งรายการเอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอใบโสดชาย ณ สถานทูตออสเตรีย 

2.พาไปยื่นขอใบรับรองความเป็นโสดที่สถานทูตออสเตรีย

3.ค่าบริการแปลใบรับรองใบโสด และ หน้าพาสปอตร์ 

4.ค่ารับรองเอกสารที่กระทรวงการต่าง ( สำหรับใบโสดอิตาลี่และพาสปอตร์  )

5.ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ 

6.ค่ายานพหนะ

7.ค่าล่าม ณ สำนักงานเขต 

8.ค่าพยาน ณ สำนักงานเขต   

9.ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต

10. ค่าแปลทะเบียนสมรส คร.3

11.ค่าแปลใบบันทึกสมรส คร.2

 

  สถานที่จดทะเบียนสมรส : สำนักงานเขต ทางบริษัทจะแจ้งล่วงหน้า 2 วัน 

 

  ระยะเวลาดำเนินการ 8 วันทำการ 

 

  เวลาจดทะเบียนสมรส 08:00-12:00 น หรือ 13.00-15.00 น 

 

  หลังจากจดทะเบียนสมรสแล้วลูกค้าจะได้ ทะเบียนสมรส และ บันทึกสมรส คนละ 1 ชุด 

 

          ค่าบริการติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-611-7637 หรือ Lind ID: thaivisa  หรือ @visathai คุณอาย

Visitors: 143,944