วีซ่าแต่งงานประเทศใต้หวัน

วีซ่าคู่สมรสใต้หวัน; วีซ่าติดตามสามีไปพำนักที่ใต้หวัน ลูกค้าทำได้ทันทีหลังจากจดทะเบียนสมรส โดยทางบริษัทจะดำเนินการจัดเตรียมเอกสารให้ลูกค้า ใชะระยะเวลาในการจัดเตรียมเอกสาร 7 วันทำการ หลังจากยื่นเรื่องขอรับรองเอกสารและชำระค้าวีซ่ากับทางสถานทูตใต้หวันแล้ว ทางสถานทูตจะนัดหมายให้คู่สมรสเดินทางกลับมาเพื่อทำการสัมภาษณ์ ระยะเวลาในการรอสัมภาษณ์ประมาณ 2-3 เดือน ก่อนทำการนัดสัมภาษณ์ทางบริษัทจะแจ้งรายละเอียดเอกสารที่ลูกค้าต้องนำมาในวันนัดสัมภาษณ์ และ จะทำการติวสัมภาษณ์ก่อนถึงวันสัมภาษณ์จริง 

 

 รายละเอียดสำหรับขั้นตอนการยื่นวีซ่ามีดังนี้

1. หลังจากจดทะเบียนสมรสเสร็จแล้วลูกค้าสามารถยื่นขอวีซ่าได้เลย

2. ให้ลูกค้าส่งเอกสารทั้งหมดมาที่บริษัท ตามรายละเอียดเอกสารที่บริษัทแจ้ง

3. บริษัทใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเอกสาร 1  สัปดาห์

4.ทางบริษัทจะนำเอกสารไปรับรองกงสุลและสถานทูตให้ลูกค้า

5. ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่า ณ สถานทูตใต้หวัน และนัดลูกค้ามาทำการยื่นวีซ่า พร้อมนัดสัมภาษณ์ 

6. ทางบริษัทจะไปฟังผลแทน และแจ้งกลับผลสัมภาษณ์ให้ทางลูกค้าทราบ 

 

เมื่อลูกค้าสัมภาษณ์แล้ววีซ่าจะได้ในครั้งแรก มีอายุ 2-3 เดือน แล้วต้องไปทำการต่อวีซ่าที่ใต้หวัน

 

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นวีซ่ามีดังนี้

เอกสารสำหรับชาวต่างชาติ

1.สำเนาพาสปอตร์ + หน้าตาใต้หวัน + หน้าวีซ่าประทับตราเดินทางเข้าใต้หวัน

2.ใบกามา

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเกาหลี

4.รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 ใบพื้นหลังขาว

5.หนังสือรับรองงานตัวจริง ระบุตำแหน่ง ชื่อ นามสกุล ระยะเวลา เงินเดือน และรายละเอียดอื่นๆให้ครบ

6.หนังสือสัญญารับรองการว่าจ้างงานจากกระทรวงแรงงานในประเทศใต้หวัน ตัวจริง

 

เอกสารสำหรับคนไทย

1.ทะเบียนสมรส และ ใบบันทึกสมรส

2.สำเนาใบเกิดบุตร(กรณีมีบุตรกับชาวต่างชาติ)

3.ทะเบียนบ้านตัวจริง 4.บัตรประชาชนตัวจริง

5.ใบประวัติอาชญากรรม

6.ใบเปลี่ยนชื่อ

7.ใบเปลี่ยนนามสกุล

8.ใบหย่าตัวจริงและรับรองหย่า(ถ้าเคยหย่า)

9.รูปถ่าย 2 นิ้ว 6 ใบพื้นหลังขาว

10.ใบตรวจร่างกาย

11.พาสปอตร์ตัวจริง

 

ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่ารายละเอียดเอกสารที่ทางบริษัทแจ้งแค่คร่าวๆเท่านั้น อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่เคส สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณเอมมี่ คุณอาย 02-651-5449

Visitors: 220,218