รับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน หรือ รายงานตัว 90 วัน

ชาวต่างชาติซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้วถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน ให้รายงานตัวที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ 

 

 วิธีการแจ้ง

 • 1. แจ้งด้วยตนเองหรือ
 • 2. มอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้งหรือ
 • 3. แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 • 4. ชาวต่างชาติสามารถแจ้งที่พักอาศัยได้ก่อน 15 วันหรือหลัง 7 วันนับจากวันครบกำหนดหากเกินกำหนดนัดหรือเกินกำหนดที่จะต้องแจ้งที่พัก ชาวต่างชาติต้องมารายงานตัวด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับโดยจะถูกเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาท
 • 5. กรณีที่ช่วต่างชาติมีการเดินทางออกนอกประเทศก่อนครบกำหนดนัดครั้งต่อไปเมื่อเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วให้มารายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยครั้งต่อไปเมื่อครบกำหนด 90 วันนับแต่วันเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรครั้งสุดท้าย

 

  สถานที่รับแจ้ง

 • 1. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ชาวต่างชาติพักอาศัย

 

  เอกสารประกอบคำร้องกรณียื่นด้วยตนเอง

 • 1.หนังสือเดินทาง (Passport)
 • 2.ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (กรณีที่มีการแจ้งอยู่เกิน90 วันมาแล้ว)
 • 3.กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มตม. 47

 

  เอกสารที่ใช้ในการแจ้งที่พักอาศัยเมื่ออยู่เกิน 90 วันทางไปรษณีย์

 • 1. สำเนาหนังสือเดินทางหน้ารูปถ่าย , วันเดินทางเข้าประเทศครั้งสุดท้ายและการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยครั้งล่าสุด
 • 2. สำเนาบัตรตม.6 (TM.6) ดูตัวอย่างบัตรตม.6
 • 3. ใบรับแจ้งการอยู่เกิน 90 วัน (ใบนัดครั้งต่อไปกรณีที่ไม่มีการเดินทางออกนอกประเทศ) ให้ใช้ใบจริงเท่านั้นดูตัวอย่างใบรับแจ้ง
 • กรณีที่มีการเดินทางออกนอกประเทศและกลับเข้ามาให้นับ 90 วันใหม่จากวันเดินทางเข้าจนครบ 90 วันจึงแจ้งอยู่เกิน 90 วัน
 • 4. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มตม. 47ให้สมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยดูตัวอย่าง
 • 5. ซองจดหมายขนาด 6.5 x 9 นิ้วพร้อมติดแสตมป์ 10 บาทจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองเพื่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งใบนัดครั้งต่อไปและแบบฟอร์มตม.47 กลับไปยังท่าน
 • 6. นำเอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ซองและจัดส่งโดยไปรษณีย์ลงทะเบียนทั้งนี้คนต่างด้าวจะต้องเก็บหลักฐานการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะได้เอกสารกลับคืน
 • ส่งก่อนวันครบกำหนดแจ้งครั้งต่อไป 15 วันมายังที่อยู่ของด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่

  หมายเหตุ– การแจ้งที่พักอาศัยกรณีคนต่างชาติอยู่เกิน 90 วันและการแจ้งต่อไปทุกๆ 90 วันมิใช่เป็นการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแต่อย่าง

 

  ทางบริษัทมีบริการรับรายงานตัว 90 วัน ในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ 

   1. กรุงเทพมหานคร

   2. ชลบุรี-พัทยา

   3. ขอนแก่น

   4. บุรีรัมย์

   5. นครสวรรค์ 

 

   ระยะเวลาดำเนินการ:

   พื้นที่ ตม กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี พัทยา :     2-3 วันทำการ 

   พื้นที่ ตม ขอนแก่น - บุรีรัมย์ - นครสวรรค์ :    4 - 7 วันทำการ 

 

  สอบถามค่าบริการรายงานตัวแทน ได้ที่ 02-651-5449 หรือ ไลด์ออฟฟิศเชียล @visathai

 

Visitors: 185,913