ใบปกครองบุตร หรือ ทะเบียนรับรองบุตร (คร11)

บริการรับยื่นขอใบปกครองบุตร หรือ ทะเบียนรับรองบุตร (คร11)

ทางบริษัทให้บริการขอหนังสือปกครอบบุตร/ทะเบียนรับรองบุตร สำหรับชาวต่างชาติที่มีบุตรกับสัญชาติแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือ มีการหย่าร้างภายหลัง แต่มิได้ทำการสลักหลังใบหย่า ว่าผู้ใดเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร โดยบุตรที่เกิดจากมารดาสัญชาติไทย และมีความยินยอมที่จะให้บิดาหรือคู่สมรสชาวต่างชาติเป็นผู้ปกครองเลี้ยงดูบุตร แต่เพียงผู้เดียว จึงจำเป็นจะต้องทำหนังสือยินยอมให้บิดาหรือคู่สมรสเป็นผู้ปกครองบุตร เรียกว่าทะเบียนรับรองบุตร (คร.11)

 

เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

1 หน้าพาสปอร์ตชาวต่างชาติพร้อมตรารับรองจากสถานทูต

2 หน้าวีซ่าเข้าไทยล่าสุด และหน้าวีซ่าปัจจุบันแบบระยะยาว

3 บัตรประจำตัวประชาชนไทย

4 ทะเบียนบ้านไทย

5 ใบหย่า (ถ้ามี)

6 ใบเกิดบุตร

7 ทะเบียนบ้านบุตร

8 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

 

ขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้ 

1 ส่งเอกสารทั้งหมดเพื่อให้ทนายความตรวจสอบ

2 ทนายส่งเรื่องเข้ายื่นคำร้องต่อศาล

3 ส่งเรื่องยื่นคำร้องต่อสถานพินิจ

4 ขึ้นศาลให้ปากคำ

5 รับคำสั่งศาล

6 ยื่นเรื่องที่เขต/อำเภอเพื่อออกใบทะเบียนรับรองบุตร

 

ระยะเวลาดำเนินการ

-              4 – 6 เดือน

 

สถานที่ยื่น

-              ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่

-              เขต / อำเภอในพื้นที่

 

อัตราค่าบริการ

-              ติดต่อสอบถามฝ่ายจดทะเบียนสมรส เนื่องจากแต่ละพื้นที่ค่าบริการจะไม่เท่ากัน 

Visitors: 185,912