บริการจดทะเบียนบริษัท และ ทะเบียนการค้า

     บริษัทให้บริการในการจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ บริการจดทะเบียนการค้า และภาษี รวมไปถึงการยื่นวีซ่าสำหรับบริษัทที่มีจุดประสงค์ที่จะรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานหรือเป็นเจ้าของกิจการ โดยทีมงานมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการณ์ โดยให้คำปรึกษาพร้อมบริการท่านด้วยขั้นตอนที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ พร้อมบริการรับทำทำบัญชี บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชี และสอบบัญชีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี เรายินดีนำเสนอบริการ จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ อย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการให้ไม่ต้องกังวลใจ อีกทั้งยังมีสำนักงาน หรือ ที่สถานที่ตั้งให้ใช้ในการจดทะเบียนชั่วคราวรองรับการอีกด้วย หากท่านใดที่ยังไม่สามารถหาสำนักงานเองได้ แต่ต้องการจะจดทะเบียนบริษัทไว้ก่อน พร้อมมีเจ้าหน้าที่ประสานงานและเลขาส่วนตัวตลอดเวลาทำการ

 

ขั้นตอนการเปิดบริษัทใหม่และสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมีดังนี้ 

1. เตรียมชื่อจดทะเบียน สำหรับตั้งบริษัท 3 ชื่อ เพื่อยื่นขอตรวจสอบเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับบริษัทอื่น

2.เตรียมเอกสารของกรรมการ และ ผู้ถือหุ้น ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป สำเนาบัตรปปช

3.เตรียมเอกสารที่ตั้งของบริษัท เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน ใบอนุญาตจากเจ้าของของสถานประกอบการ สัญญาเช่า 

4. เตรียมการประชุมการจัดตั้งบริษัทจำกัด  การประชุมเพื่อทำความตกลงในเรื่องต่างๆ กำหนดจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกทดแทนการลงทุนด้วยอย่างอื่น นอกจากเงิน เลือกแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการลงชื่อแทนบริษัท  กรรมการบริษัทผู้ที่มีอำนาจจากการแต่งตั้งนำความนี้ไปจดทะเบียนจัดบริษัท หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปกระทำแทนก็ได้ รวมไปถึงวัตุประสงค์หลักในการก่อตั้งบริษัท

5. ผลการจดทะเบียนเมื่อจด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลผ่านแล้ว จะได้รับเอกสารหนังสือสำคัญการจดทะเบียน หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป

Visitors: 106,914