บริการจดทะเบียนบริษัท และ จดทะเบียนการค้า

    ในยุคสมัยนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลาย ๆ คนหันมาทำธุรกิจของตัวเองและเริ่มเป็นที่จะเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ หลังจากที่มั่นใจแล้วว่าถึงจุดที่ธุรกิจเริ่มมั่นคงและเริ่มมีรายได้เข้ามาที่มากขึ้น จึงควรมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทให้ถูกต้องตามหลักการ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจของเราเป็นรูปร่าง มีตัวตนขึ้นมาจริงนอกเหนือไปจากการทำเว็บไซต์ในช่องทางออนไลน์ การจดทะเบียนบริษัทช่วยให้การจัดการมีระบบมากขึ้น และยังทำให้บริษัทกลายเป็น นิติบุคคล ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือใหักับธุรกิจของคุณในระยะยาว

       บริษัทให้บริการในการจดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ บริการจดทะเบียนการค้า และภาษี รวมไปถึงการยื่นวีซ่าสำหรับบริษัทที่มีจุดประสงค์ที่จะรับชาวต่างชาติเข้ามาทำงานหรือเป็นเจ้าของกิจการ โดยทีมงานมืออาชีพผู้มากด้วยประสบการณ์ โดยให้คำปรึกษาพร้อมบริการท่านด้วยขั้นตอนที่รวดเร็วและเป็นมืออาชีพ พร้อมบริการรับทำทำบัญชี บริหารงานโดยผู้มีประสบการณ์โดยตรงทางวิชาชีพบัญชี และสอบบัญชีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องได้ตามมาตรฐาน รวมถึงเป็นข้อมูลช่วยในการวิเคราะห์กิจการเพื่อการบริหารธุรกิจได้อย่างดี เรายินดีนำเสนอบริการ จดทะเบียนบริษัท รับเปิดบริษัทใหม่ อย่างครบวงจร เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระอันยุ่งยากของผู้ประกอบการให้ไม่ต้องกังวลใจ อีกทั้งยังมีสำนักงาน หรือ ที่สถานที่ตั้งให้ใช้ในการจดทะเบียนชั่วคราวรองรับการอีกด้วย หากท่านใดที่ยังไม่สามารถหาสำนักงานเองได้ แต่ต้องการจะจดทะเบียนบริษัทไว้ก่อน พร้อมมีเจ้าหน้าที่ประสานงานและเลขาส่วนตัวตลอดเวลาทำการ

 

 1. การจดทะเบียนบริษัท (สำหรับนิติบุคคล)

รูปแบบการจดทะเบียนเหมาะสำหรับนิติบุคคล การจัดทำในรูปแบบนี้จะทำให้แยกบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทกับผู้ก่อตั้งหรือเจ้าของกิจการ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน คือจำกัดความรับผิดชอบต่อหนี้สินของบริษัทตามมูลค่าหุ้นของตัวเองที่ลงไป กล่าวคือหากบริษัทเกิดความเสียหาย ผู้ประกอบการที่มีสถานะถือหุ้นของบริษัทจะสูญเสียทรัพย์สินแค่ตามมูลค่าหุ้นเท่านั้น แต่จะไม่ล้มละลายตามไปด้วย นี่จึงถือเป็นหลักประกันที่ดีเลยทีเดียว (*ข้อมูลอ้างอิงจาก sme.ktb.co.th) เหมาะสำหรับธุรกิจที่เติบโตขึ้นมาระดับหนึ่ง หรือมีผู้ลงทุนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยบริษัทจะต้องจัดทำบัญชี เสียภาษี ยื่นประกันสังคมให้พนักงาน เป็นต้น แม้ว่ารายละเอียดต่าง ๆ จะต้องมีการรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแต่มีข้อดีคือ อัตราภาษีเงินได้ของนิติบุคคลจะไม่เกิน 20% ของรายได้หักค่าใช้จ่าย 

 

2. การจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์หรือการจดทะเบียนบริษัทสำหรับบุคคลธรรมดานั่นเอง รูปแบบที่ควรจดแบบนี้ เช่น บุคคลธรรมดา ที่ค้าขายออนไลน์ หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายผ่านเว็บไซต์และระบบร้านค้าออนไลน์ รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่น ๆ รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีทำธุรกิจหรือบริการและมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง การจดทะเบียนพาณิชย์จึงเหมาะกับธุรกิจ SME หรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ขายสินค้าหรือเน้นบริการที่ไม่ซับซ้อน ข้อดีของการจดรูปแบบนี้คือผู้ประกอบการจะไม่ต้องแบกภาระในการทำบัญชีและดำเนินธุรกิจได้แบบอิสระ ทั้งนี้การจดทะเบียนพาณิชย์อาจจะเครดีดีไม่เท่ากับแบบการจดทะเบียนแบบบริษัท เนื่องจากรูปแบบบริษัทจะต้องมีการจัดทำบัญชีหรืองบการเงินอย่างชัดเจน และอาจส่งผลในการขยายกิจการในอนาคต เช่น การขอกู้เงิน เป็นต้น

 

 ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทและจด vat สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมมีดังนี้ 

1. เตรียมชื่อบริษัท

 • เตรียมชื่อสำหรับตั้งบริษัท จำนวน  3 ชื่อ  โดยให้ชื่อแรกเป็นชื่อที่ต้องการใช้มากที่สุด 
 • ทางบริษัทจะลงทะเบียนเพื่อยื่นขอตรวจสอบชื่อเพื่อไม่ให้ซ้ำกันกับบริษัทอื่น
 • ระยะเวลารอผลพิจรณาชื่อ 5-7 วันทำการ 

 

2.เอกสารในการจดทะเบียนส่วนของผู้มีอำนาจลงนาม 

 • สำเนาบัตร ปปช ของกรรมการ และ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
 • ผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทจะต้องมีอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
 • ตรายางประทับตราบริษัท  

 

3.เอกสารที่ตั้งของบริษัท

 • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ตั้ง 
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้านของสถานที่ตั้ง
 • ใบอนุญาตจากสถานประกอบการ อนุญาตให้ใช้เป็นสถานจดทะเบียน
 • แผนที่
 • รูปถ่ายสถานประกอบการ 

 

4. เอกสารการประชุมการจัดตั้งบริษัทจำกัด  

 • การประชุมเพื่อทำความตกลงในเรื่องต่างๆ กำหนดจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิที่จะออกทดแทนการลงทุนด้วยอย่างอื่น นอกจากเงิน เลือกแต่งตั้งกรรมการ และกำหนดผู้ที่จะมีอำนาจกระทำการลงชื่อแทนบริษัท  กรรมการบริษัทผู้ที่มีอำนาจจากการแต่งตั้งนำความนี้ไปจดทะเบียนจัดบริษัท หรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปกระทำแทนก็ได้ รวมไปถึงวัตุประสงค์หลักในการก่อตั้งบริษัท

 

 5.เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วจะต้องดำเนินการการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้   

 • หนังสือรับรองบริษัทและใบทะเบียนการค้า
 • รูปถ่ายภายในสถานประกอบการพร้อมกรรมการและพนักงาน
 • สำเนาบัตร ปปช กรรมการ 
 • รูปถ่ายหน้าบริษัทพร้อมป้ายชื่อสถานประกอบการ
 • สัญญาเช่า สำเนาบัตรปปช สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน หนังสืออนุญาตให้ใช้สถานประกอบการ
 • แผนที่

 

สถานที่จดทะเบียนจัดตั้งสถานประกอบการ 

 •   กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ  DBD 

 

การจดทะเบียนพาณิชย์  

 •   ยื่นจดทะเบียนผ่านออนไลน์ หรือ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เดินทางไปได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร รับจดทะเบียนพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 • ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง รับจดทะเบียนพาณิชย์ ที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในท้องที่ของเขตนั้น หรือในพื้นที่ต่างจังหวัด เดินทางไปได้ที่ สำนักงานแห่งใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตภูมิกาค สามารถยื่นจดทะเบียนได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้นๆ ยกเว้น จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี หรือสามารถขอจดทะเบียนแบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th

 

 ระยะเวลาดำเนินการ 

 • จองคิวชื่อบริษัทและรอผลพิจารณา  5-7 วัน
 • เตรียมเอกสาร 3 วันทำการ
 • จดทะเบียนบริษัท 1 วันทำการ 
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 3-7 วันทำการ 

 

ค่าบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

 • สอบถามค่าบริการได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 02-651-5449 คุณแอม 
 • กรณีมีชาวต่างเป็นกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้น มีเงื่อนไขเพิ่มเติม 

  

Visitors: 185,914