วีธีการเขียนจดหมายความสัมพันธ์

By: Professional visa [IP: 61.91.206.xxx]
Posted on: 2014-05-06 00:38:48
การเขียนจดหมายความสัมพันธ์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าแบบมีผู้รับรอง หรือ สปอนเซอร์ เพื่อชี้แจงให้ทางสถานทูตพิจาราณาถึงการเดินทางที่มีหลักประกันรับรองจากผู้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศนั้น หากผู้สมัครยื่นวีซ่าไม่สภาพคล่องต่อค่าใช้จ่ายในการเดินทาง หรือ มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ การเขียนจดหมายความสัมพันธ์เพื่อรับรองการเดินทางของผูสมัครจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง การเขียนจดหมายรับรองความสัมพันธ์ควรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมดังต่อๆไปนี1.รายละเอียดของผู้รับรองหรือสปอนเซอร์

2.ระบุระยะเวลาในการเดินทาง ไป - กลับ ของผู้สมัคร

3.ความสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบัน ( หากติดต่อกันทางอินเตอร์เนตให้ระบุช่วงเวลาที่ได้พูดคุยกัน จนบัจจุบัน )

4.รับรองการเดินทางของผู้สมัครต่อสถานทูต เซ็นชื่อรับรอง
Visitors: 185,911