อยากเขียนจดหมายแนะนำตัวต้องทำอย่างไร

By: Professional visa [IP: 61.91.206.xxx]
Posted on: 2014-05-06 11:01:59
การเขียนจดหมายแนะนำตัวเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้สมัครยื่นวีซ่า จดหมายแนะนำตัวเปรียบเสมือนการเขียนรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตว่าจุดประสงค์ที่เราต้องการเดินทางในครั้งนี้เพื่ออะไร ต้องการเดินทางไปที่ใหน พักอาศัยกับใคร และพร้อมที่จะกลับประเทศเมื่อใด การเขียนจดหมายแนะนำตัวต่อสถานทูตจะช่วยให้ทางสถานทูตตรวจสอบเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นวีซ่าได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงเอกสารของผู้สมัครได้ง่ายขึ้น ทำให้การตัดสินใจในการพิจาราณาวีซ่าเป็นไปอย่างรวดเร็วต่อผู้สมัครและสร้างความน่าเชื่อถือต่อสถานทูตการเขียนจดหมายแนะนำตัวควรมีเนื้อหาในการเขียนออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ส่วนที่ 1 ได้แก่ แนะนำตัวผู้สมัคร ชี้แจงวัตถุประสงค์ ระบุวันเดินทางไป-กลับ

เช่น ดิฉันนางสาวสุดสวย สวยสุดกระโทก ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 15 - 20 มกราคม 2558 เป็นระเวลาทั้งสิ้น 5 วันส่วนที่ 2 ได้แก่ รายละเอียดเนื้อหาในการเดินทาง ความสัมพัธ์ต่อผู้รับรอง

เช่น ดิฉันต้องการเดินทางไปท่องเที่ยว สถานที่อันสวยงามต่างๆของเมืองกรุงปารีส อันเป็นสถานที่อันเลืองชื่อ เป็นต้นส่วนที่ 3 ได้แก่ หน้าที่การงาน ภาระผูกพันธ์ต่อประเทศ เซ็นชื่อรับรอง

เช่น ปัจจุบันดิฉันทำงานอยู่ที่บริษัทโปรเฟสชั่นแนลวีซ่าแอนด์ทราเวลเซอร์วิสจำกัด ในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวีซ่า เป็นต้นขอแสดงความนับถือนางสาวสุดสวย สวยสุดกระโทก

ความคิดเห็น
Visitors: 185,914